05/31/2012

Liga voor Mensenrechten: Open Brief naar leden van het federale parlement

justice2.jpgDe Liga voor mensenrechten stelde, tesamen met een aantal andere organisaties, een Open Brief op aangaande de nefaste gevolgen van de Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) op onze grondrechten en fundamentele vrijheden.

De vzw Werkgroep Morkhoven steunt dit initiatief alhoewel zij vindt dat de Liga voor Mensenrechten op een aantal belangrijke punten in gebreke blijft: Geen woord over de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 i.p.v. van 120 gevangenen), reeds maandenlang op de matrassen op de grond moet slapen; geen woord over het feit dat de zwaar zieke aktievoerder Marcel Vervloesem gedurende 5 maanden lang, onterecht in voorhechtenis was opgesloten en 5 dagen lang aan het ziekenbed op de Spoedafdeling van het Sint-Elizabethziekenhuis te Turnhout werd vastgeketend; geen woord over het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem 4 jaar geleden per vonnis kreeg opgelegd terwijl dit een schending is van de fundamentele grondrechten; geen reactie op de beslissing van justitieminister Turtelboom om zware criminelen en ander tuig de mogelijkheid te geven om hun processen af te kopen en een blancostrafregister te behouden, wat de poorten opent voor de maffia die nu al haar processen en die van haar bendeleden zal afkopen...

-----------------------------------------------------------------------------

ACTA: Open brief aan de Belgische Parlementairen

Brussel, 30 april 2012 - Datapanik.org, la Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en NURPA hebben een open brief gestuurd naar alle leden van het federale parlement. Dit om hen te wijzen op de nefaste gevolgen van de Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) op onze grondrechten en fundamentele vrijheden. Ondergetekenden roepen de verschillende politieke partijen op om zich te verzetten tegen ACTA, zowel op nationaal als op Europees niveau. Bovendienheeft NURPA zich, op enkele weken van de stemming, verdiept in de posities die de verschillende Belgische volksvertegenwoordiges in het Europese parlement hebben aangenomen ten aanzien van ACTA.

Deze morgen hebben de volksvertegenwoordiges en senators van het federale parlement een brief ontvangen 1. Die brief zet in vier pagina's uiteen welke risico's de goedkeuring van ACTA met zich mee zou brengen voor de grondrechten en fundamentele vrijheden. In dit document benadrukken Datapanik.org, la Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en NURPA, de gevaren van een toenemende verantwoordelijkheid van technische tussenpersonen op het Internet en de criminalisering van het delen van bestanden zonder commerciële doeleinden, in het bijzonder op de bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van meningsuiting. De vier organisaties wijzen eveneens op het ondemocratische proces van de twee jaar durende onderhandelingen en de geheimhouding - tot op de dag van vandaag - van bepaalde documenten die cruciaal zijn voor de interpretatie van ACTA.

http://nurpa.be/files/20120427_open-letter-ACTA_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//E...
http://nurpa.be/files/20120427_open-letter-ACTA_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure....

 

 

 


03/28/2012

Mensenrechten in België: Vlaamse Liga voor Mensenrechten

actie.jpgHet wordt tijd dat verenigingen die van subsidies profiteren waardoor zij in dienst van bepaalde politieke partijen of van de Staat moeten werken, aan het werk worden gezet...
 

Raad van State schorst stopzetting subsidies Liga

donderdag 24 juni 2010

De Liga voor de Mensenrechten dreigde na een negatieve evaluatie als sociaal-culturele beweging uit de boot te vallen voor de volgende subsidieronde. De Raad van State schorst nu de beslissing van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege om de Liga voor Mensenrechten niet langer te subsidiëren.

Een goed einde aan een zeer spijtig verhaal?

In december vorig jaar werd de Liga geconfronteerd met een beslissing van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege die de Liga, samen met vijf andere bewegingen (zie vorige berichtgeving) het recht op subsidie voor de beleidsperiode 2011-2015 ontnam. De Liga werd negatief geëvalueerd m.b.t. haar werking gedurende de voorbije jaren.

De Liga voor Mensenrechten was het niet eensmet de beslissing van de minister en zag zich hierin gesterkt door het advies van deBeroepscommissie, die van oordeel was dat de Liga voor een nieuwe subsidie in aanmerking moest worden genomen.

Schorsing van de beslissing

In het arrest wordt de evaluatieprocedure op de diverse punten op de korrel genomen en wordt het belang van de overheidsfinanciering benadrukt. Nadat de auditeur van de Raad van State zich al had aangesloten bij het standpunt van de Liga, heeft de Raad van State in een arrest van 8 juni 2010 besloten tot eenschorsing van de beslissing die de Liga uitsluit voor toekomstige subsidies.

In een grondig en uitvoerig gemotiveerd arrest geeft de Raad van State de Ligagelijk over de hele lijn. De Liga:" De Raad tilt in het bijzonder zwaar aan de vaststelling dat de minister haar eigen regels niet heeft nageleefd en tot een beslissing is gekomen die niet het resultaat is van de wettelijk voorgeschreven procedure. De onwettige samenstelling van de ’visitatiecommissie’, het negeren van diverse beoordelingsdocumenten en het al te formalistisch afhandelen van de procedure hebben geleid tot een schorsing van de beslissing van de minister."

De Liga voor de Mensenrechten is de enige van de 6 negatief beoordeelde bewegingen die een klacht indiende bij de Raad van State.

http://www.fov.be/spip.php?article1439