09/20/2012

Mensenrechten in België: Open Brief

Arbi.Zarmaev.aktie.Europees.Parlement.jpg

Hierbij volgt een Open Brief van 27.3.2011 gericht aan oud-justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), in verband met de tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die tijdens zijn twee jaar durende opsluiting en isolatie in de gevangenissen van Hasselt en Brugge zo zwaar mishandeld werd dat hij bijna overleed.

Een jaar geleden werd Arbi Zarmaev na een intensieve campagne met de steun van verschillende internationale mensenrechtenverenigingen (pax Christi, Amnesty International,), weer in vrijheid gesteld alhoewel hij nog met ernstige medische problemen kampt tengevolge van zijn opsluiting.

Enkele dagen geleden kwam de vraag tot verzoek om uitlevering aan Rusland waarvoor oud-justitieminister De Clerck destijds de russische ambassade had gecontacteerd, voor de Raad van State.

Vandaag ontving Arbi Zarmaev plotseling een bericht van de Dienst Vreemdelingenzaken waarin men hem zei dat men beslist had om zijn verblijfsverzoek te weigeren 'gezien hij niet over een geldig paspoort en visum beschikt'.

De zaak wordt vervolgd.

Foto: Aktie voor het Europese Parlement

---------------

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge, onderzoek en dringende maatregelen

Ik vernam dat de Tsjetsjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die u wil uitwijzen omdat de Russische Federatie om zijn uitlevering verzoekt, in de gevangenis van Brugge, in de meest onmenselijke omstandigheden, in een isoleercel is opgesloten.

Voordat hij naar de gevangenis van Brugge werd gevoerd, bevond de heer Zarmaev zich in de gevangenis van Hasselt.

De man die er erbarmelijk slecht aan toe is (hij weegt nog slechts een 50 kg), zat er gedurende 4 dagen lang in een isoleercel van de veiligheidheidsafdeling opgesloten.  Hij was er valselijk van beschuldigd 'een gevecht te hebben uitgelokt' en was daarop gesanctioneerd zonder zich tegen de betichtingen te kunnen verdedigen.

Gedurende al die dagen waren zijn handen met ijzeren ketenen op zijn rug gebonden zodat hij zich niet kon bewegen, wat diepe verwondingen in zijn polsen veroorzaakte.

Hij zou nauwelijks gekleed zijn geweest en het brood zou hem gewoon, zoals bij een hond, zijn toegesmeten geweest in zijn cel zonder  dat zijn armen en handen werden losgemaakt.

Hij kreeg bijna geen drinken zodat hij trachtte te drinken via de waterbak die zich boven het toilet bevond.

De broer van de heer Zarmaev stelde bij zijn bezoek vast dat de heer Zarmaev gedeshydrateerd was en over zijn ganse lichaam blauwe plekken vertoont  Verder bleek de heer Zarmaev zwaar gewond te zijn aan zijn neus.

Hij sprak hierover met de directeur van de gevangenis van Hasselt die dit de gewoonste zaak ter wereld zou hebben gevonden en niets ondernomen heeft.

De heer Zarmaev is, zoals gezegd, nog altijd in een isoleercel opgesloten in de gevangenis van Brugge terwijl hij dringende medische zorgen nodig heeft.  Hij vreest dat men hem wil breken door hem krankzinnig te maken en dat men hem wil vermoorden.

Gezien wij weten hoe het er in de gevangenissen van Hasselt en Brugge soms aan toegaat en omdat er geen enkele controle is op wat er in de Belgische gevangenissen gebeurt (de gevangeniswet uit 1994 die de rechten van de gevangenen moest regelen, wordt niettegenstaande de talrijke europese veroordelingen van de Belgische Staat, nog steeds niet toegepast), verzoek ik u om uw functie dringend de opdracht te geven om deze zaak grondig te onderzoeken en de noodzakelijke maatregelen te laten nemen.

De heer Zarmaev krijgt thans serum toegediend maar zijn familie vreest voor zijn leven omdat zijn toestand er steeds verder op verslechtert.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (Brussel)

05/31/2012

Liga voor Mensenrechten: Open Brief naar leden van het federale parlement

justice2.jpgDe Liga voor mensenrechten stelde, tesamen met een aantal andere organisaties, een Open Brief op aangaande de nefaste gevolgen van de Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) op onze grondrechten en fundamentele vrijheden.

De vzw Werkgroep Morkhoven steunt dit initiatief alhoewel zij vindt dat de Liga voor Mensenrechten op een aantal belangrijke punten in gebreke blijft: Geen woord over de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 i.p.v. van 120 gevangenen), reeds maandenlang op de matrassen op de grond moet slapen; geen woord over het feit dat de zwaar zieke aktievoerder Marcel Vervloesem gedurende 5 maanden lang, onterecht in voorhechtenis was opgesloten en 5 dagen lang aan het ziekenbed op de Spoedafdeling van het Sint-Elizabethziekenhuis te Turnhout werd vastgeketend; geen woord over het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem 4 jaar geleden per vonnis kreeg opgelegd terwijl dit een schending is van de fundamentele grondrechten; geen reactie op de beslissing van justitieminister Turtelboom om zware criminelen en ander tuig de mogelijkheid te geven om hun processen af te kopen en een blancostrafregister te behouden, wat de poorten opent voor de maffia die nu al haar processen en die van haar bendeleden zal afkopen...

-----------------------------------------------------------------------------

ACTA: Open brief aan de Belgische Parlementairen

Brussel, 30 april 2012 - Datapanik.org, la Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en NURPA hebben een open brief gestuurd naar alle leden van het federale parlement. Dit om hen te wijzen op de nefaste gevolgen van de Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) op onze grondrechten en fundamentele vrijheden. Ondergetekenden roepen de verschillende politieke partijen op om zich te verzetten tegen ACTA, zowel op nationaal als op Europees niveau. Bovendienheeft NURPA zich, op enkele weken van de stemming, verdiept in de posities die de verschillende Belgische volksvertegenwoordiges in het Europese parlement hebben aangenomen ten aanzien van ACTA.

Deze morgen hebben de volksvertegenwoordiges en senators van het federale parlement een brief ontvangen 1. Die brief zet in vier pagina's uiteen welke risico's de goedkeuring van ACTA met zich mee zou brengen voor de grondrechten en fundamentele vrijheden. In dit document benadrukken Datapanik.org, la Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en NURPA, de gevaren van een toenemende verantwoordelijkheid van technische tussenpersonen op het Internet en de criminalisering van het delen van bestanden zonder commerciële doeleinden, in het bijzonder op de bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van meningsuiting. De vier organisaties wijzen eveneens op het ondemocratische proces van de twee jaar durende onderhandelingen en de geheimhouding - tot op de dag van vandaag - van bepaalde documenten die cruciaal zijn voor de interpretatie van ACTA.

http://nurpa.be/files/20120427_open-letter-ACTA_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//E...
http://nurpa.be/files/20120427_open-letter-ACTA_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure....