08/01/2013

Tsjetjenen in België: Zarmaev

arbi-zarmaev.jpgHet is normaal dat tsjetsjenen hun land ontvluchten en politiek asiel aanvragen in België maar zij dienen ook de Belgische wetten te respecteren...

---

Op 8 maart 2011 tekende minister van Justitie Stefaan De Clerck het bevel om de voormalige Tsjetsjeense rebellenleider Arbi Zarmaev uit te leveren aan Tsjetsjenië. Volgens Amnesty International wacht Zarmaev daar een warm onthaal in de folterkamers van dictator Ramzan Kadyrov. Minister De Clerck wast zijn handen in onschuld: de Russen en de Tsjetsjenen hebben hem immers beloofd dat ze Zarmaev goed zullen ontvangen.

Toen de Tsjetsjeen Arbi Zarmaev op 11 maart in de gevangenis van Hasselt te horen kreeg dat minister van Justitie Stefaan De Clerck een paar dagen eerder beslist had hem aan de Tsjetsjeense autoriteiten uit te leveren, raakte hij helemaal in de war. Het vooruitzicht van hardhandige ondervragingen in de folterkelders van de door de Russische overheid gesteunde dictator Ramzan Kadyrov schrok hem zo af, dat hij een paar dagen later twee cipiers te lijf ging. Hij werd in de isolatiecel gestopt en een week later overgebracht naar de afdeling ‘Hoge Veiligheid’ van de gevangenis van Brugge. “Daar zit hij nu opgesloten in mensonwaardige omstandigheden”, zegt zijn advocaat Paul Bekaert. “De afdeling ‘Hoge Veiligheid’ is bedoeld voor de meest gewelddadige gevangenen. Ze kunnen daar zes maanden lang vastgehouden worden. Er heerst een keihard regime. Je moet het zien om te kunnen geloven.”

Arbi Zarmaev is geen doetje. Paul Bekaert: “Hij is een echte macho. Licht ontvlambaar en snel in zijn eergevoel aangetast. Maar hij is geen crimineel. Tijdens de oorlog tegen de Russen zat hij als commandant in het Tsjetsjeense verzet. In 2005 heeft hij hier asiel gekregen. De Tsjetsjenen hebben in 2009 zijn uitlevering gevraagd omdat hij acht jaar eerder medeplichtig geweest zou zijn aan moord. In een advies aan de minister maakte De Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep van Gent brandhout van dat uitleveringsverzoek. Toch ging De Clerck daar lijnrecht tegenin en tekende hij op 8 maart het uitleveringsbevel. Tsjetsjenië is een deelrepubliek van de Russische Federatie: om diplomatieke redenen is de Clerck bang om de Russen tegen de haren in te strijken. Ik vermoed dat hij er op speculeert dat een rechtsinstantie zoals de Raad van State het uitleveringsbevel zal schorsen. Dan kan hij de Russische overheid laten weten dat het niet zijn schuld is dat Zarmaev niet uitgeleverd wordt.”

Lees meer op: 'Een enkeltje richting hel'
http://janstevens.wordpress.com/tag/arbi-zarmaev-ramzan-kadyrov-stefaan-de-clerck/

17:04 Posted by Universal in Actualiteit, België, Tsjetjenen, Zarmaev | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

09/20/2012

Mensenrechten in België: Open Brief

Arbi.Zarmaev.aktie.Europees.Parlement.jpg

Hierbij volgt een Open Brief van 27.3.2011 gericht aan oud-justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), in verband met de tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die tijdens zijn twee jaar durende opsluiting en isolatie in de gevangenissen van Hasselt en Brugge zo zwaar mishandeld werd dat hij bijna overleed.

Een jaar geleden werd Arbi Zarmaev na een intensieve campagne met de steun van verschillende internationale mensenrechtenverenigingen (pax Christi, Amnesty International,), weer in vrijheid gesteld alhoewel hij nog met ernstige medische problemen kampt tengevolge van zijn opsluiting.

Enkele dagen geleden kwam de vraag tot verzoek om uitlevering aan Rusland waarvoor oud-justitieminister De Clerck destijds de russische ambassade had gecontacteerd, voor de Raad van State.

Vandaag ontving Arbi Zarmaev plotseling een bericht van de Dienst Vreemdelingenzaken waarin men hem zei dat men beslist had om zijn verblijfsverzoek te weigeren 'gezien hij niet over een geldig paspoort en visum beschikt'.

De zaak wordt vervolgd.

Foto: Aktie voor het Europese Parlement

---------------

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge, onderzoek en dringende maatregelen

Ik vernam dat de Tsjetsjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die u wil uitwijzen omdat de Russische Federatie om zijn uitlevering verzoekt, in de gevangenis van Brugge, in de meest onmenselijke omstandigheden, in een isoleercel is opgesloten.

Voordat hij naar de gevangenis van Brugge werd gevoerd, bevond de heer Zarmaev zich in de gevangenis van Hasselt.

De man die er erbarmelijk slecht aan toe is (hij weegt nog slechts een 50 kg), zat er gedurende 4 dagen lang in een isoleercel van de veiligheidheidsafdeling opgesloten.  Hij was er valselijk van beschuldigd 'een gevecht te hebben uitgelokt' en was daarop gesanctioneerd zonder zich tegen de betichtingen te kunnen verdedigen.

Gedurende al die dagen waren zijn handen met ijzeren ketenen op zijn rug gebonden zodat hij zich niet kon bewegen, wat diepe verwondingen in zijn polsen veroorzaakte.

Hij zou nauwelijks gekleed zijn geweest en het brood zou hem gewoon, zoals bij een hond, zijn toegesmeten geweest in zijn cel zonder  dat zijn armen en handen werden losgemaakt.

Hij kreeg bijna geen drinken zodat hij trachtte te drinken via de waterbak die zich boven het toilet bevond.

De broer van de heer Zarmaev stelde bij zijn bezoek vast dat de heer Zarmaev gedeshydrateerd was en over zijn ganse lichaam blauwe plekken vertoont  Verder bleek de heer Zarmaev zwaar gewond te zijn aan zijn neus.

Hij sprak hierover met de directeur van de gevangenis van Hasselt die dit de gewoonste zaak ter wereld zou hebben gevonden en niets ondernomen heeft.

De heer Zarmaev is, zoals gezegd, nog altijd in een isoleercel opgesloten in de gevangenis van Brugge terwijl hij dringende medische zorgen nodig heeft.  Hij vreest dat men hem wil breken door hem krankzinnig te maken en dat men hem wil vermoorden.

Gezien wij weten hoe het er in de gevangenissen van Hasselt en Brugge soms aan toegaat en omdat er geen enkele controle is op wat er in de Belgische gevangenissen gebeurt (de gevangeniswet uit 1994 die de rechten van de gevangenen moest regelen, wordt niettegenstaande de talrijke europese veroordelingen van de Belgische Staat, nog steeds niet toegepast), verzoek ik u om uw functie dringend de opdracht te geven om deze zaak grondig te onderzoeken en de noodzakelijke maatregelen te laten nemen.

De heer Zarmaev krijgt thans serum toegediend maar zijn familie vreest voor zijn leven omdat zijn toestand er steeds verder op verslechtert.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (Brussel)

08/02/2012

Belgische pers werkt in dienst van geörganiseerde misdaad

njersey103Toen de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort naar Morkhoven afzakte, nam VTM via haar actualiteitsmagazine Telefacts een zogezegd interview af van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en zijn criminele vriendjes uit de Morkhovense wijk Koninkrijk. De door VTM ongecontroleerde verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' waaraan Marcel Vervloesem zich zogenaamd 20 jaar voordien schuldig had gemaakt, moesten de VTM-kijkers wijs maken dat Marcel Vervloesem zelf een 'kindermisbruiker' was. VTM verdiende veel geld aan haar reportage en zorgde er tevens voor dat de kinderpornozaak Zandvoort door justitie in de doofpot kon gestopt worden.

Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, passeerde toevallig op het moment dat VTM de zogezegde slachtoffers in de plaatselijke café-dancing 'Berkenmus' alwaar Victor V. 's nachts werkzaam was, interviewde. Hij werd metéén aangeklampt door een VTM-journalist die hem vroeg of hij soms 'nog andere slachtoffers van Marcel Vervloesem kende'. Toen Boeykens hem daarop ontkennend moest antwoorden en hem vroeg om, als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, ook een woordje te mogen zeggen, draaide de VTM-journalist zich om en ging hij op zoek naar 'andere slachtoffers' die de VTM-kijkers zouden doen verbleken.

Intussen heeft Marcel Vervloesem al 4 jaar lang een spreekverbod met de pers dat hem door de Belgische justitie werd opgelegd.  Hij kreeg een reisverbod; hij mag zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven al drie jaar lang niet meer contacteren terwijl die hem destijds 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken; hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden enzoverder.

De Belgische pers heeft door het media-proces tegen Marcel Vervloesem dat 11 jaar duurde, de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers, waaronder heel wat peuters) en het daaraan verbonden peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben, dus helpen dichtdekken.   Men kan zich afvragen in opdracht van wie deze 'vrije pers' handelde en waarom zij akkoord gaat met een spreekverbod met de pers.

-----------------------------------------------------------------------------

'Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is.' In België bepaalt artikel 25 van de gecoördineerde Grondwet van 7 februari 1831 : ‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.’   Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vrijheid van meningsuiting gestipuleerd in artikel 19 : ‘De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.’  'De ergernis omwille van de media censuur en de heffing van zegelrechten op onder meer dagbladpublicaties vóór 1830, droegen sterk bij aan het ontstaan van België.'

http://nl.wikipedia.org/wiki/Persvrijheid

-----

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft België dinsdag veroordeeld wegens inbreuken op de persvrijheid en op het bronnengeheim van journalisten. In maart 2004 voerde het Belgische gerecht een huiszoeking uit in de Brusselse woning van de de Duitse Stern-journalist Hans-Martin Tillack. De raid werd uitgevoerd op vraag van het Europese anti-corruptiebureau OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude), dat Tillack ervan beschuldigde in 2002 een ambtenaar te hebben omgekocht om zo een intern OLAF-dossier over fraude bij Eurostat te kunnen bemachtigen. Het Hof heeft nu geoordeeld dat de huiszoeking onterecht was, dat de beschuldiging louter op geruchten was gesteund, en dat de huiszoeking bedoeld was om de bronnen van Tillack te identificeren. De Belgische staat moet nu aan Tillack een schadevergoeding van 40.000 euro betalen.  Na de huiszoeking, waarbij heel wat dossiers waren in beslag genomen, deed Tillack alles wat hij kon om zijn bronnen te beschermen. Hij procedeerde bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en bij het Hof van Cassatie, en vroeg aan het Europese Gerecht van Eerste Aanleg om voorlopige maatregelen opdat OLAF de dossiers niet zou kunnen inkijken. Al deze pogingen waren tevergeefs. Niettemin werd Tillack door het Belgische gerecht nooit in staat van beschuldiging gesteld. Ten einde raad wendde Tillack zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tillack werd er verdedigd door een team van advocatenkantoor White & Case onder leiding van Ian Forrester. 

http://lvb.net/item/5731

België schendt persvrijheid

pvvoorkantklein.jpg

Uit het Morkhoven-archief:

 

 
DE MORGEN HEKELT FLAGRANTE SCHENDING BRONNENGEHEIM ---
Speurders hebben het inkomende en uitgaande telefoonverkeer van een journaliste van De Morgen gedurende anderhalve maand retroactief gescreend. Dat stelde de hoofdredactie van de krant woensdag op een persconferentie. Een en ander gebeurde in het kader van een onderzoek naar lekken vanuit de Antwerpse politie.Volgens de krant, die woensdag ook het bezoek kreeg van speurders van het Comité P., gaat het om een flagrante schending van het bronnengeheim. Ze overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarvoor moeten echter eerst in België alle procedures uitgeput zijn, wat dus een werk van lange adem kan worden. www.gva.be - 26/1/2005
---
GERECHT EN PERSVRIJHEID IN BELGIE: Speurders van het Comité P, het orgaan dat de politiediensten controleert, hebben gedurende anderhalve maand het inkomende en uitgaande telefoonverkeer van De Morgen-journaliste Anne de Graaf gescreend. De hoofdredactie van De Morgen, de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Raad voor Journalistiek protesteerden op 26.1.05 op een persconferentie tegen deze flagrante schending van het bronnengeheim van journalisten.Op 8 mei 2004 publiceerde De Morgen een artikel met als titel 'Antwerpen vreest aanslag in tunnel' waarin werd vermeld dat het gerecht sinds 24 maart over aanwijzingen beschikte dat een Taliban-aanhanger een aanslag wou plegen op een Antwerpse tunnel.Naar aanleiding van dit artikel werd de gsm van journaliste Anne de Graaf retroactief gescreend en registreerde het gerecht met wie ze had getelefoneerd. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar mogelijke schending van het beroepsgeheim door leden van de Antwerpse politie.Vorige week werden in het kader van hetzelfde onderzoek huiszoekingen gedaan bij Bart Debie, fractiemedewerker van het Vlaams Belang en voormalig commissaris bij de Antwerpse politie, en bij de Antwerpse hoofdcommissaris Serge Muyters.Algemeen hoofdredacteur Rudy Collier en politiek hoofdredacteur Yves Desmet van De Morgen veroordeelden de screening als een 'flagrante schending' van het bronnengeheim.'Als dit mogelijk is, dan zijn alle journalisten vogelvrij', zei Collier. 'Hoe kunnen wij ons werk nog doen als we op die manier worden bespioneerd ?  Moeten we voortaan Pay-and-Go-kaarten kopen of in telefooncellen gaan bellen, zoals gangsters dat doen ?"De hoofdredactie van De Morgen kondigde aan dat de krant overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.De reactie van het gerecht was volgens Yves Desmet 'buiten elke proportie'.  Er was volgens hem geen enkele reden om zulke zware middelen in te zetten. 'Niemands leven was in gevaar, de dreiging van een terreuraanslag was op het moment van publicatie al voorbij.  Men zocht enkel een lek. Het gerecht heeft een enorm net uitgegooid en honderden telefoonnummers geregistreerd en nagetrokken, grotendeels van andere informanten over andere dossiers."  Het onderzoek kan nog verrassingen opleveren, stelde Desmet, want een van de geregistreerde nummers is dat van de voorzitter van het Comité P, de baas van de speurders die naar het lek zoeken.De speurders van het Comité P, die de journaliste vorige dinsdag hebben verhoord in de redactielokalen van De Morgen, gaven toe dat de screening van haar telefoon enkel was gebeurd ter bevestiging van de informatie waarover ze al eerder beschikten.Volgens Desmet heeft het gerecht 'het verder functioneren van Anne de Graaf onmogelijk gemaakt'. 'Geen van haar informanten wil haar immers nog aan de telefoon te woord staan'.Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, hoopte dat 'dit bijzonder zwaar geval van schending van het bronnengeheim' de politieke wereld zal aansporen om snel het wetsontwerp ter bescherming van het journalistiek bronnengeheim goed te keuren.  De nieuwe wet, waarover gisteren, 27.1.05, in de plenaire vergadering van de Senaat gestemd werd, voorziet dat journalisten slechts in uitzonderlijke omstandigheden door de rechter verplicht kunnen worden hun bronnen prijs te geven. 'Dat kan enkel als de gevraagde informatie op geen enkele andere wijze door het gerecht verkregen kan worden', stelde docent Mediarecht Dirk Voorhof in De Tijd, 'en voor zover die informatie er effectief toe kan bijdragen om zeer ernstige misdrijven te voorkomen, misdrijven waarbij de fysieke integriteit van een of meer personen ernstig wordt bedreigd.'Ook Filip Voets, secretaris-generaal van de Raad voor Journalistiek, pleitte voor een snelle goedkeuring van het wetsontwerp. 'Het inzetten van intimiderende middelen zal met de nieuwe wet vrijwel onmogelijk worden', zei hij. 'De ervaring leert dat een betere bescherming van het bronnengeheim absoluut nodig is.'Voets herinnerde aan de veroordeling in 2003 van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar België op de vingers werd getikt omdat politie en justitie zich meer terughoudend moesten opstellen bij het zoeken naar lekken en het kraken van het bronnengeheim van journalisten.  Het arrest was een gevolg van een reeks huiszoekingen die in 1995 plaatsvonden bij De Morgen, Le Soir Illustré en de RTBF.  Het Luikse gerecht ging toen op zoek naar lekken in het Agusta-dossier. 'Die veroordeling door het Europees Hof is blijkbaar niet voldoende voor bepaalde magistraten', zei Voets. 'Het is bijzonder cynisch dat we uitgerekend tien jaar later zien dat er bij de politiediensten nog altijd niets is veranderd', meende Pol Deltour van zijn kant.(Naar De Morgen van 27.1.2005)
----
KAMERCOMMISSIE KEURT REGELING JOURNALISTIEK BRONNENGEHEIM GOED: De kamercommissie Justitie heeft woensdag unaniem het wetsontwerp goedgekeurd dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt. De commissie schaarde zich achter de wijzigingen die de Senaat eind januari aanbracht aan de tekst die eerder al in de Kamer was aangenomen. Initiatiefnemer van de regeling is voormalig N-VA-kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois, die samen met FDF-voorzitter Olivier Maingain wetsvoorstellen indiende om aan het journalistieke bronnengeheim - dat totnogtoe officieel niet bestond - een wettelijke basis te geven. De regeling geldt niet enkel voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.De tekst - die wellicht volgende week in de plenaire vergadering definitief wordt aangenomen - biedt een ruime bescherming voor het Belgische journaille. Eigenlijk kan het bronnengeheim slechts in één geval niet worden ingeroepen: wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. De oorspronkelijke tekst van de Kamer maakte ook een uitzondering wanneer er sprake is van een terroristische dreiging, maar de Senaat schroefde ook die bepaling terug tot inbreuken die een bedreiging vormen voor de fysieke integriteit van een persoon. De kamercommissie Justitie stemde woensdagmorgen in met de tekstaanpassingen. Niemand maakte nog fundamentele opmerkingen. N-VA'er Patrick De Groote trok zijn amendementen in. Al na enkele minuten werd het ontwerp unaniem goedgekeurd. Ook minister van Justitie Laurette Onkelinx verdedigde de aanpassingen die de Senaat doorvoerde. Eerder liet ze al weten dat de wet zaken zoals het registreren van het telefoonverkeer van journalisten - zoals onlangs nog bij de krant De Morgen gebeurde - onmogelijk maakt. De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) is opgetogen met de nakende definitieve goedkeuring. Zij is verheugd dat de Senaat de tekst nog verbeterde en dat de Kamer die verbeteringen overneemt.2.3.2005 Gazet van Antwerpen
----
OOK KAMER KEURT WETSVOORSTEL BRONNENGEHEIM GOED: BRUSSEL - De Kamer heeft het wetsontwerp dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt, definitief goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem. Initiatiefnemer voor de regeling is voormalig kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA).De tekst biedt een ruime bescherming voor het Belgische journalistenkorps. Ze geldt niet alleen voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.De regeling komt erop neer dat het bronnengeheim maar in één geval niet kan worden ingeroepen, namelijk wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. Eerder schroefde de Senaat een tweede uitzondering - wanneer er sprake is van een terroristische dreiging - terug.17/03/2005 - belga - llc
----
PERSVRIJHEID IN BELGIE BLIJKT EEN MYTHE TE ZIJN - Wie bepaalde zaken bekend maakt, krijgt last met de Belgische Justitie. Weekblad wil België aanklagen wegens huiszoeking in redactielokaal Een jaar na de huiszoeking in het Brusselse kantoor van het Duitse weekblad Stern wil het tijdschrift België voor het Europees hof van de mensenrechten slepen.De politie viel in april 2004 binnen in het kantoor van de Duitse journalist Hans-Martin Tillack, de Brusselse correspondent van Stern. De inval hield toen verband met een artikel dat Tillack had geschreven over fraude binnen het Europees Parlement. Tillack werd ervan verdacht een EU-ambtenaar te hebben omgekocht om informatie te verkrijgen, maar de journalist ontkende.Bronnengeheim"Wij willen met de aanklacht laten vaststellen of in Europa en dus ook in Brussel journalistieke grondbeginselen zoals het bronnengeheim grondwettelijk onaantastbaar zijn", zo laat Stern-hoofdredacteur Thomas Osterkorn optekenen in de vrijdageditie van de zakenkrant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Eind mei moet de aanklacht in Brussel ingeleverd worden.Verschillende aanklachten in het verleden van de journalist tegen de handelingen van de Belgische politie strandden telkens. Tillack hoopt nu dat de aanklacht van Stern zelf een beetje licht in het duister zal brengen. (belga) 14/04/05
----------------------------------------------------------------------

Reactie op “Campagne UNESCO en persvrijheid”

  1. Gravatar of BoeykensBoeykens
    Geplaatst op donderdag 2 augustus 2012 

    Indien de persvrijheid een fundamenteel recht is, waarom zegt Unesco dan niets over de schending van de persvrijheid in België waar dat Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem reeds 4 jaar lang een spreekverbod met de pers heeft ?
    Het antwoord: Omdat dat gepreek over persvrijheid en mensenrechten, een grote comedie is.

    http://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/29/campagne-unesc...

21:01 Posted by Universal in Actualiteit, België, schendt persvrijheid | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

06/11/2012

Fouad Belkacem: achtergrondnieuws

belkacem-wordt-behandeld-zoals-alle-gedetineerden.jpg

Brussel, 10 juni 2012 - Fouad Belkacem blijft nog minstens 6 maanden in de cel. Minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft dat vandaag op de Antwerpse regionale televisiezender ATV gezegd.
 
Dinsdag verschijnt Belkacem voor de raadkamer. 'Maar wat daar ook beslist wordt, hij blijft minstens nog zes maanden in de cel', zei minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen). "Het blijft een gevangenisstraf waarvoor hij al veroordeeld is geweest, die blijft op zijn conto staan, en die zal ook uitgevoerd worden".
 
Volgens Turtelboom zou de 'terreurdreiging' niet alleen in Brussel, maar ook op bepaalde plaatsen in Antwerpen, hoog zijn. Bijvoorbeeld aan joodse scholen.
 
Het wordt met de dag echter duidelijker dat minister Turtelboom haar boekje ver te buiten gaat.
Reeds eerder sprak zij van het 'ontnemen van Belkacem's Belgische nationaliteit om hem op vraag van de Marokkaanse autoriteiten aan Marokko uit te leveren'.
De Minister weet blijkbaar niet dat Belkacem in België geboren is en naar Belgische katholieke scholen is gegaan.  
Van een uitleveringsverzoek van de Marokkaanse autoriteiten, is bovendien geen sprake.
Indien de Marokkaanse autoriteiten besluiten, om op vraag van Turtelboom, een verzoek doen om Belkacem aan Marokko uit te leveren, dan zal dit verregaande gevolgen hebben.
Door dergelijke overéénkomst riskeert iedere Marokkaanse Belg die dus in België geboren en getogen is, dan als straf voor zijn politieke uitspraken en aktiviteiten, naar Marokko gestuurd te worden.

Minister Turtelboom maakt blijkbaar geen verschil meer tussen de Marokkaanse Belgen die zij vanwege hun langdurige gevangenisstraffen vorige week op het viegtuig naar Marokko zette, en mensen zoals Belkacem.
Indien minister Turtelboom haar dreigement uitvoert, dan komt trouwens niet alleen de rechtszekerheid van de Marokkaanse Belgen in gevaar.
Iederéén die afkomstig is van ouders die in het verleden als vreemdeling naar België zijn gekomen en die vanaf zijn geboorte de Belgische nationaliteit heeft, kan dan, om één of andere reden, uit het land worden gezet.
Ook de erkende politieke vluchtelingen kunnen dan van vandaag op morgen worden teruggezonden
.

Turtelboom geeft de indruk dat zij met haar partij het zogenoemde terugkeerbeleid van het Vlaams Belang wil uitvoeren.
Het Vlaams Belang is de extreem-rechtse politieke partij die destijds wegens aanzetting tot onverdraagzaamheid en moslim-haat, veroordeeld werd.

Maar na de veroordeling mocht zij haar anti-moslim-campagne echter gewoon verder zetten, wat ook voor een deel de reactie van Fouad Belkacem verklaart.

Verder schijnt minister Turtelboom zich niets aan te trekken van de zogenoemde scheiding der machten.  Het is onbegrijpelijk dat zij als justitieminister, openbaar durft te verklaren dat 'wat de raadkamer ook beslist, Belkacem minstens nog zes maanden in de cel blijft'. Dat is wettelijk en politiek gezien onaanvaardbaar en het is vreemd dat daarover geen parlementaire vragen gesteld worden.
 
Volgens minister Turtelboom bestaat er ook een 'terreurdreiging' terwijl daar geen enkele aanwijzing voor bestaat.
Dat er zopas twee agenten door een Franse islamiet werden neergestoken, is eerder het gevolg van Turtelboom's onrustwekkende uitspraken over het afnemen van Belkacem's Belgische nationaliteit en de uitlevering aan Marokko.
De minister staat er blijkbaar niet bij stil dat zij met haar dreiging om Belkacem zijn 'Belgische nationaliteit te ontnemen om hem terug naar Marokko te sturen', een aantal mensen gek maakt.
De psychose rond het zogezegde 'moslim-terrorisme' die door de media nog eens extra wordt aangewakkerd en die de hele moslim-gemeenschap treft, maakt de zaak alleen maar erger.
Indien een moslim daardoor tot een wanhoopsdaad wordt gedreven, dan moet de minister zo eerlijk zijn om de hand eerst in eigen boezem te steken zonder onmiddellijk over een 
'terreurdreiging' te spreken en de repressieve sfeer aan te scherpen.
 
De totaal uit de hand gelopen reacties van minister Turtelboom en haar politieke collega's, blijken niet alleen grote onrust en onzekerheid te veroorzaken bij de moslim-gemeenschap die vreest dat de Belgische regering besloten heeft, om op lange termijn, alle moslims hun Belgische nationaliteit te ontnemen en systematisch uit te wijzen.
Het is niet verwonderlijk dat in de gevangenis van Antwerpen waarin heel wat mensen van vreemde origine zijn opgesloten, er ook sociale onrust is uitgebroken bij het personeel dat een goede relatie met de gevangenen wenst te onderhouden.
Het schijnt dat een deel van het personeel niet aan het werk is, waardoor de activiteiten voor de gevangenen niet konden plaatsvinden (wat de spanningen nog verder opdrijft).
 
De sociale onrust bij het personeel in de gevangenis van Antwerpen is ook het gevolg van het feit dat de ouders van Fouad Belkacem er zich over beklaagd hebben dat hun zoon niet goed behandeld wordt in de gevangenis.
De ouders zeiden namelijk dat hun zoon vastgeketend werd aan zijn benen, en zonder eten en drinken zat. "Dat klopt niet", reageerde Laurent Sempot, woordvoerder van het gevangeniswezen. "Hij wordt behandeld zoals alle andere gedetineerden, volgens een normaal regime."
 
De vzw Werkgroep Morkhoven die weet hoe het er in de Belgische gevangenissen aan toegaat, denkt dat de ouders van Fouad echter gelijk hebben.
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die hart-, nier-, kanker- en diabetespatiënt is, werd zopas gedurende 5 maanden in voorhechtenis opgesloten in de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moet slapen.
Een maand geleden diende hij wegens infecties en hartproblemen, met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen.  Op de spoedafdeling werd hij maar liefst vijf dagen lang aan het ziekenbed vastgeketend terwijl het gerechtelijk onderzoek enkele maanden voordien reeds had uitgewezen dat hij onschuldig was en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem vrijpleitte.

Foto: Fouad Belkacem - Belga

17:04 Posted by Universal in Actualiteit, België, uitlveringen | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

06/08/2012

Uitleveringen België-Marokko: justitieminister Turtelboom op glad ijs...

 

Turtelboom.interview.jpgMinister van Justitie Annemie Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) wilde enkele dagen geleden in de wandelgangen van het federale parlement, geen commentaar kwijt over de aanhouding van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem, maar stelde dat 'alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat zijn Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten'.
 
Het kan zijn dat justitieminister Turtelboom zich door Bart De Wever (NV.A) en het Vlaams Belang in het ootje heeft laten nemen of dat zij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een deel van de rechtse kiezers wil winnen.  Maar als justitieminister zou zij moeten weten dat er geen enkele wet bestaat die zegt dat men  iemand's Belgische nationaliteit op deze wijze kan ontnemen. Er bestaat ook geen wet die zegt dat iemand op deze wijze en door middel van een inter-ministriële overéénkomst, aan een ander land kan uitgeleverd worden. Dergelijke beslissing, en dan nog wel genomen door een minister van Justitie, zou volledig illegaal zijn.
Turtelboom begeeft zich, juridisch en politiek gezien, op glad ijs.
 
-------
 
'Bart De Wever en Turtelboom kibbelen over aanpak Sharia4Belgium'
 
6 juni 2012
Bart De Wever wil dat minister van justitie Annemie Turtelboom haar positief injunctierecht gebruikt om Fouad Belkacem van Sharia4Belgium voor het gerecht te slepen. Vrije meningsuiting houdt op wanneer die gebruikt wordt om voortdurend op te roepen tot haat en geweld, argumenteert de N-VA-voorzitter. Turtelboom noemt in een reactie de oproep van De Wever "een beetje vreemd". "Het gerecht is al volop aan het werk", zegt ze via haar woordvoerster. "Het positief injunctierecht is trouwens geen stoplapje dat je te pas en te onpas kunt gebruiken." (Bron: demorgen.be - 5/6/2012)
 
-------
 
'Turtelboom wil Belkacem land uitsturen'
 
7 juni 2012
Minister van Justitie Annemie Turtelboom wilde donderdagnamiddag in de wandelgangen van het federale parlement geen commentaar kwijt over de aanhouding van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem, maar stelde dat alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat zijn Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten. Nieuwe wetgeving zal volgens de minister niet alles oplossen.