08/01/2013

Tsjetjenen in België: Zarmaev

arbi-zarmaev.jpgHet is normaal dat tsjetsjenen hun land ontvluchten en politiek asiel aanvragen in België maar zij dienen ook de Belgische wetten te respecteren...

---

Op 8 maart 2011 tekende minister van Justitie Stefaan De Clerck het bevel om de voormalige Tsjetsjeense rebellenleider Arbi Zarmaev uit te leveren aan Tsjetsjenië. Volgens Amnesty International wacht Zarmaev daar een warm onthaal in de folterkamers van dictator Ramzan Kadyrov. Minister De Clerck wast zijn handen in onschuld: de Russen en de Tsjetsjenen hebben hem immers beloofd dat ze Zarmaev goed zullen ontvangen.

Toen de Tsjetsjeen Arbi Zarmaev op 11 maart in de gevangenis van Hasselt te horen kreeg dat minister van Justitie Stefaan De Clerck een paar dagen eerder beslist had hem aan de Tsjetsjeense autoriteiten uit te leveren, raakte hij helemaal in de war. Het vooruitzicht van hardhandige ondervragingen in de folterkelders van de door de Russische overheid gesteunde dictator Ramzan Kadyrov schrok hem zo af, dat hij een paar dagen later twee cipiers te lijf ging. Hij werd in de isolatiecel gestopt en een week later overgebracht naar de afdeling ‘Hoge Veiligheid’ van de gevangenis van Brugge. “Daar zit hij nu opgesloten in mensonwaardige omstandigheden”, zegt zijn advocaat Paul Bekaert. “De afdeling ‘Hoge Veiligheid’ is bedoeld voor de meest gewelddadige gevangenen. Ze kunnen daar zes maanden lang vastgehouden worden. Er heerst een keihard regime. Je moet het zien om te kunnen geloven.”

Arbi Zarmaev is geen doetje. Paul Bekaert: “Hij is een echte macho. Licht ontvlambaar en snel in zijn eergevoel aangetast. Maar hij is geen crimineel. Tijdens de oorlog tegen de Russen zat hij als commandant in het Tsjetsjeense verzet. In 2005 heeft hij hier asiel gekregen. De Tsjetsjenen hebben in 2009 zijn uitlevering gevraagd omdat hij acht jaar eerder medeplichtig geweest zou zijn aan moord. In een advies aan de minister maakte De Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep van Gent brandhout van dat uitleveringsverzoek. Toch ging De Clerck daar lijnrecht tegenin en tekende hij op 8 maart het uitleveringsbevel. Tsjetsjenië is een deelrepubliek van de Russische Federatie: om diplomatieke redenen is de Clerck bang om de Russen tegen de haren in te strijken. Ik vermoed dat hij er op speculeert dat een rechtsinstantie zoals de Raad van State het uitleveringsbevel zal schorsen. Dan kan hij de Russische overheid laten weten dat het niet zijn schuld is dat Zarmaev niet uitgeleverd wordt.”

Lees meer op: 'Een enkeltje richting hel'
http://janstevens.wordpress.com/tag/arbi-zarmaev-ramzan-kadyrov-stefaan-de-clerck/

17:04 Posted by Universal in Actualiteit, België, Tsjetjenen, Zarmaev | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

09/20/2012

Mensenrechten in België: Open Brief

Arbi.Zarmaev.aktie.Europees.Parlement.jpg

Hierbij volgt een Open Brief van 27.3.2011 gericht aan oud-justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), in verband met de tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die tijdens zijn twee jaar durende opsluiting en isolatie in de gevangenissen van Hasselt en Brugge zo zwaar mishandeld werd dat hij bijna overleed.

Een jaar geleden werd Arbi Zarmaev na een intensieve campagne met de steun van verschillende internationale mensenrechtenverenigingen (pax Christi, Amnesty International,), weer in vrijheid gesteld alhoewel hij nog met ernstige medische problemen kampt tengevolge van zijn opsluiting.

Enkele dagen geleden kwam de vraag tot verzoek om uitlevering aan Rusland waarvoor oud-justitieminister De Clerck destijds de russische ambassade had gecontacteerd, voor de Raad van State.

Vandaag ontving Arbi Zarmaev plotseling een bericht van de Dienst Vreemdelingenzaken waarin men hem zei dat men beslist had om zijn verblijfsverzoek te weigeren 'gezien hij niet over een geldig paspoort en visum beschikt'.

De zaak wordt vervolgd.

Foto: Aktie voor het Europese Parlement

---------------

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge, onderzoek en dringende maatregelen

Ik vernam dat de Tsjetsjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die u wil uitwijzen omdat de Russische Federatie om zijn uitlevering verzoekt, in de gevangenis van Brugge, in de meest onmenselijke omstandigheden, in een isoleercel is opgesloten.

Voordat hij naar de gevangenis van Brugge werd gevoerd, bevond de heer Zarmaev zich in de gevangenis van Hasselt.

De man die er erbarmelijk slecht aan toe is (hij weegt nog slechts een 50 kg), zat er gedurende 4 dagen lang in een isoleercel van de veiligheidheidsafdeling opgesloten.  Hij was er valselijk van beschuldigd 'een gevecht te hebben uitgelokt' en was daarop gesanctioneerd zonder zich tegen de betichtingen te kunnen verdedigen.

Gedurende al die dagen waren zijn handen met ijzeren ketenen op zijn rug gebonden zodat hij zich niet kon bewegen, wat diepe verwondingen in zijn polsen veroorzaakte.

Hij zou nauwelijks gekleed zijn geweest en het brood zou hem gewoon, zoals bij een hond, zijn toegesmeten geweest in zijn cel zonder  dat zijn armen en handen werden losgemaakt.

Hij kreeg bijna geen drinken zodat hij trachtte te drinken via de waterbak die zich boven het toilet bevond.

De broer van de heer Zarmaev stelde bij zijn bezoek vast dat de heer Zarmaev gedeshydrateerd was en over zijn ganse lichaam blauwe plekken vertoont  Verder bleek de heer Zarmaev zwaar gewond te zijn aan zijn neus.

Hij sprak hierover met de directeur van de gevangenis van Hasselt die dit de gewoonste zaak ter wereld zou hebben gevonden en niets ondernomen heeft.

De heer Zarmaev is, zoals gezegd, nog altijd in een isoleercel opgesloten in de gevangenis van Brugge terwijl hij dringende medische zorgen nodig heeft.  Hij vreest dat men hem wil breken door hem krankzinnig te maken en dat men hem wil vermoorden.

Gezien wij weten hoe het er in de gevangenissen van Hasselt en Brugge soms aan toegaat en omdat er geen enkele controle is op wat er in de Belgische gevangenissen gebeurt (de gevangeniswet uit 1994 die de rechten van de gevangenen moest regelen, wordt niettegenstaande de talrijke europese veroordelingen van de Belgische Staat, nog steeds niet toegepast), verzoek ik u om uw functie dringend de opdracht te geven om deze zaak grondig te onderzoeken en de noodzakelijke maatregelen te laten nemen.

De heer Zarmaev krijgt thans serum toegediend maar zijn familie vreest voor zijn leven omdat zijn toestand er steeds verder op verslechtert.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (Brussel)

08/02/2012

Belgische pers werkt in dienst van geörganiseerde misdaad

njersey103Toen de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort naar Morkhoven afzakte, nam VTM via haar actualiteitsmagazine Telefacts een zogezegd interview af van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en zijn criminele vriendjes uit de Morkhovense wijk Koninkrijk. De door VTM ongecontroleerde verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' waaraan Marcel Vervloesem zich zogenaamd 20 jaar voordien schuldig had gemaakt, moesten de VTM-kijkers wijs maken dat Marcel Vervloesem zelf een 'kindermisbruiker' was. VTM verdiende veel geld aan haar reportage en zorgde er tevens voor dat de kinderpornozaak Zandvoort door justitie in de doofpot kon gestopt worden.

Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, passeerde toevallig op het moment dat VTM de zogezegde slachtoffers in de plaatselijke café-dancing 'Berkenmus' alwaar Victor V. 's nachts werkzaam was, interviewde. Hij werd metéén aangeklampt door een VTM-journalist die hem vroeg of hij soms 'nog andere slachtoffers van Marcel Vervloesem kende'. Toen Boeykens hem daarop ontkennend moest antwoorden en hem vroeg om, als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, ook een woordje te mogen zeggen, draaide de VTM-journalist zich om en ging hij op zoek naar 'andere slachtoffers' die de VTM-kijkers zouden doen verbleken.

Intussen heeft Marcel Vervloesem al 4 jaar lang een spreekverbod met de pers dat hem door de Belgische justitie werd opgelegd.  Hij kreeg een reisverbod; hij mag zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven al drie jaar lang niet meer contacteren terwijl die hem destijds 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken; hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden enzoverder.

De Belgische pers heeft door het media-proces tegen Marcel Vervloesem dat 11 jaar duurde, de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers, waaronder heel wat peuters) en het daaraan verbonden peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben, dus helpen dichtdekken.   Men kan zich afvragen in opdracht van wie deze 'vrije pers' handelde en waarom zij akkoord gaat met een spreekverbod met de pers.

-----------------------------------------------------------------------------

'Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is.' In België bepaalt artikel 25 van de gecoördineerde Grondwet van 7 februari 1831 : ‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.’   Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vrijheid van meningsuiting gestipuleerd in artikel 19 : ‘De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.’  'De ergernis omwille van de media censuur en de heffing van zegelrechten op onder meer dagbladpublicaties vóór 1830, droegen sterk bij aan het ontstaan van België.'

http://nl.wikipedia.org/wiki/Persvrijheid

-----

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft België dinsdag veroordeeld wegens inbreuken op de persvrijheid en op het bronnengeheim van journalisten. In maart 2004 voerde het Belgische gerecht een huiszoeking uit in de Brusselse woning van de de Duitse Stern-journalist Hans-Martin Tillack. De raid werd uitgevoerd op vraag van het Europese anti-corruptiebureau OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude), dat Tillack ervan beschuldigde in 2002 een ambtenaar te hebben omgekocht om zo een intern OLAF-dossier over fraude bij Eurostat te kunnen bemachtigen. Het Hof heeft nu geoordeeld dat de huiszoeking onterecht was, dat de beschuldiging louter op geruchten was gesteund, en dat de huiszoeking bedoeld was om de bronnen van Tillack te identificeren. De Belgische staat moet nu aan Tillack een schadevergoeding van 40.000 euro betalen.  Na de huiszoeking, waarbij heel wat dossiers waren in beslag genomen, deed Tillack alles wat hij kon om zijn bronnen te beschermen. Hij procedeerde bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en bij het Hof van Cassatie, en vroeg aan het Europese Gerecht van Eerste Aanleg om voorlopige maatregelen opdat OLAF de dossiers niet zou kunnen inkijken. Al deze pogingen waren tevergeefs. Niettemin werd Tillack door het Belgische gerecht nooit in staat van beschuldiging gesteld. Ten einde raad wendde Tillack zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tillack werd er verdedigd door een team van advocatenkantoor White & Case onder leiding van Ian Forrester. 

http://lvb.net/item/5731

België schendt persvrijheid

pvvoorkantklein.jpg

Uit het Morkhoven-archief:

 

 
DE MORGEN HEKELT FLAGRANTE SCHENDING BRONNENGEHEIM ---
Speurders hebben het inkomende en uitgaande telefoonverkeer van een journaliste van De Morgen gedurende anderhalve maand retroactief gescreend. Dat stelde de hoofdredactie van de krant woensdag op een persconferentie. Een en ander gebeurde in het kader van een onderzoek naar lekken vanuit de Antwerpse politie.Volgens de krant, die woensdag ook het bezoek kreeg van speurders van het Comité P., gaat het om een flagrante schending van het bronnengeheim. Ze overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarvoor moeten echter eerst in België alle procedures uitgeput zijn, wat dus een werk van lange adem kan worden. www.gva.be - 26/1/2005
---
GERECHT EN PERSVRIJHEID IN BELGIE: Speurders van het Comité P, het orgaan dat de politiediensten controleert, hebben gedurende anderhalve maand het inkomende en uitgaande telefoonverkeer van De Morgen-journaliste Anne de Graaf gescreend. De hoofdredactie van De Morgen, de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Raad voor Journalistiek protesteerden op 26.1.05 op een persconferentie tegen deze flagrante schending van het bronnengeheim van journalisten.Op 8 mei 2004 publiceerde De Morgen een artikel met als titel 'Antwerpen vreest aanslag in tunnel' waarin werd vermeld dat het gerecht sinds 24 maart over aanwijzingen beschikte dat een Taliban-aanhanger een aanslag wou plegen op een Antwerpse tunnel.Naar aanleiding van dit artikel werd de gsm van journaliste Anne de Graaf retroactief gescreend en registreerde het gerecht met wie ze had getelefoneerd. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar mogelijke schending van het beroepsgeheim door leden van de Antwerpse politie.Vorige week werden in het kader van hetzelfde onderzoek huiszoekingen gedaan bij Bart Debie, fractiemedewerker van het Vlaams Belang en voormalig commissaris bij de Antwerpse politie, en bij de Antwerpse hoofdcommissaris Serge Muyters.Algemeen hoofdredacteur Rudy Collier en politiek hoofdredacteur Yves Desmet van De Morgen veroordeelden de screening als een 'flagrante schending' van het bronnengeheim.'Als dit mogelijk is, dan zijn alle journalisten vogelvrij', zei Collier. 'Hoe kunnen wij ons werk nog doen als we op die manier worden bespioneerd ?  Moeten we voortaan Pay-and-Go-kaarten kopen of in telefooncellen gaan bellen, zoals gangsters dat doen ?"De hoofdredactie van De Morgen kondigde aan dat de krant overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.De reactie van het gerecht was volgens Yves Desmet 'buiten elke proportie'.  Er was volgens hem geen enkele reden om zulke zware middelen in te zetten. 'Niemands leven was in gevaar, de dreiging van een terreuraanslag was op het moment van publicatie al voorbij.  Men zocht enkel een lek. Het gerecht heeft een enorm net uitgegooid en honderden telefoonnummers geregistreerd en nagetrokken, grotendeels van andere informanten over andere dossiers."  Het onderzoek kan nog verrassingen opleveren, stelde Desmet, want een van de geregistreerde nummers is dat van de voorzitter van het Comité P, de baas van de speurders die naar het lek zoeken.De speurders van het Comité P, die de journaliste vorige dinsdag hebben verhoord in de redactielokalen van De Morgen, gaven toe dat de screening van haar telefoon enkel was gebeurd ter bevestiging van de informatie waarover ze al eerder beschikten.Volgens Desmet heeft het gerecht 'het verder functioneren van Anne de Graaf onmogelijk gemaakt'. 'Geen van haar informanten wil haar immers nog aan de telefoon te woord staan'.Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, hoopte dat 'dit bijzonder zwaar geval van schending van het bronnengeheim' de politieke wereld zal aansporen om snel het wetsontwerp ter bescherming van het journalistiek bronnengeheim goed te keuren.  De nieuwe wet, waarover gisteren, 27.1.05, in de plenaire vergadering van de Senaat gestemd werd, voorziet dat journalisten slechts in uitzonderlijke omstandigheden door de rechter verplicht kunnen worden hun bronnen prijs te geven. 'Dat kan enkel als de gevraagde informatie op geen enkele andere wijze door het gerecht verkregen kan worden', stelde docent Mediarecht Dirk Voorhof in De Tijd, 'en voor zover die informatie er effectief toe kan bijdragen om zeer ernstige misdrijven te voorkomen, misdrijven waarbij de fysieke integriteit van een of meer personen ernstig wordt bedreigd.'Ook Filip Voets, secretaris-generaal van de Raad voor Journalistiek, pleitte voor een snelle goedkeuring van het wetsontwerp. 'Het inzetten van intimiderende middelen zal met de nieuwe wet vrijwel onmogelijk worden', zei hij. 'De ervaring leert dat een betere bescherming van het bronnengeheim absoluut nodig is.'Voets herinnerde aan de veroordeling in 2003 van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar België op de vingers werd getikt omdat politie en justitie zich meer terughoudend moesten opstellen bij het zoeken naar lekken en het kraken van het bronnengeheim van journalisten.  Het arrest was een gevolg van een reeks huiszoekingen die in 1995 plaatsvonden bij De Morgen, Le Soir Illustré en de RTBF.  Het Luikse gerecht ging toen op zoek naar lekken in het Agusta-dossier. 'Die veroordeling door het Europees Hof is blijkbaar niet voldoende voor bepaalde magistraten', zei Voets. 'Het is bijzonder cynisch dat we uitgerekend tien jaar later zien dat er bij de politiediensten nog altijd niets is veranderd', meende Pol Deltour van zijn kant.(Naar De Morgen van 27.1.2005)
----
KAMERCOMMISSIE KEURT REGELING JOURNALISTIEK BRONNENGEHEIM GOED: De kamercommissie Justitie heeft woensdag unaniem het wetsontwerp goedgekeurd dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt. De commissie schaarde zich achter de wijzigingen die de Senaat eind januari aanbracht aan de tekst die eerder al in de Kamer was aangenomen. Initiatiefnemer van de regeling is voormalig N-VA-kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois, die samen met FDF-voorzitter Olivier Maingain wetsvoorstellen indiende om aan het journalistieke bronnengeheim - dat totnogtoe officieel niet bestond - een wettelijke basis te geven. De regeling geldt niet enkel voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.De tekst - die wellicht volgende week in de plenaire vergadering definitief wordt aangenomen - biedt een ruime bescherming voor het Belgische journaille. Eigenlijk kan het bronnengeheim slechts in één geval niet worden ingeroepen: wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. De oorspronkelijke tekst van de Kamer maakte ook een uitzondering wanneer er sprake is van een terroristische dreiging, maar de Senaat schroefde ook die bepaling terug tot inbreuken die een bedreiging vormen voor de fysieke integriteit van een persoon. De kamercommissie Justitie stemde woensdagmorgen in met de tekstaanpassingen. Niemand maakte nog fundamentele opmerkingen. N-VA'er Patrick De Groote trok zijn amendementen in. Al na enkele minuten werd het ontwerp unaniem goedgekeurd. Ook minister van Justitie Laurette Onkelinx verdedigde de aanpassingen die de Senaat doorvoerde. Eerder liet ze al weten dat de wet zaken zoals het registreren van het telefoonverkeer van journalisten - zoals onlangs nog bij de krant De Morgen gebeurde - onmogelijk maakt. De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) is opgetogen met de nakende definitieve goedkeuring. Zij is verheugd dat de Senaat de tekst nog verbeterde en dat de Kamer die verbeteringen overneemt.2.3.2005 Gazet van Antwerpen
----
OOK KAMER KEURT WETSVOORSTEL BRONNENGEHEIM GOED: BRUSSEL - De Kamer heeft het wetsontwerp dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt, definitief goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem. Initiatiefnemer voor de regeling is voormalig kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA).De tekst biedt een ruime bescherming voor het Belgische journalistenkorps. Ze geldt niet alleen voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.De regeling komt erop neer dat het bronnengeheim maar in één geval niet kan worden ingeroepen, namelijk wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. Eerder schroefde de Senaat een tweede uitzondering - wanneer er sprake is van een terroristische dreiging - terug.17/03/2005 - belga - llc
----
PERSVRIJHEID IN BELGIE BLIJKT EEN MYTHE TE ZIJN - Wie bepaalde zaken bekend maakt, krijgt last met de Belgische Justitie. Weekblad wil België aanklagen wegens huiszoeking in redactielokaal Een jaar na de huiszoeking in het Brusselse kantoor van het Duitse weekblad Stern wil het tijdschrift België voor het Europees hof van de mensenrechten slepen.De politie viel in april 2004 binnen in het kantoor van de Duitse journalist Hans-Martin Tillack, de Brusselse correspondent van Stern. De inval hield toen verband met een artikel dat Tillack had geschreven over fraude binnen het Europees Parlement. Tillack werd ervan verdacht een EU-ambtenaar te hebben omgekocht om informatie te verkrijgen, maar de journalist ontkende.Bronnengeheim"Wij willen met de aanklacht laten vaststellen of in Europa en dus ook in Brussel journalistieke grondbeginselen zoals het bronnengeheim grondwettelijk onaantastbaar zijn", zo laat Stern-hoofdredacteur Thomas Osterkorn optekenen in de vrijdageditie van de zakenkrant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Eind mei moet de aanklacht in Brussel ingeleverd worden.Verschillende aanklachten in het verleden van de journalist tegen de handelingen van de Belgische politie strandden telkens. Tillack hoopt nu dat de aanklacht van Stern zelf een beetje licht in het duister zal brengen. (belga) 14/04/05
----------------------------------------------------------------------

Reactie op “Campagne UNESCO en persvrijheid”

  1. Gravatar of BoeykensBoeykens
    Geplaatst op donderdag 2 augustus 2012 

    Indien de persvrijheid een fundamenteel recht is, waarom zegt Unesco dan niets over de schending van de persvrijheid in België waar dat Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem reeds 4 jaar lang een spreekverbod met de pers heeft ?
    Het antwoord: Omdat dat gepreek over persvrijheid en mensenrechten, een grote comedie is.

    http://www.unesco-vlaanderen.be/2006/12/29/campagne-unesc...

21:01 Posted by Universal in Actualiteit, België, schendt persvrijheid | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

06/25/2012

NAVO wil neerschieten van Turks vliegtuig uitbuiten...

nato_victim2Afghanistan.jpgDe NAVO dat al maandenlang dagelijkse oorlogspropaganda verspreidt om Syriië te kunnen bombarderen en dat de zogezegde rebellen in Syrië van wapens voorziet, wil het neerschieten van een Turks vliegtuig uitbuiten om militaire aktie te ondernemen.

-----------------

"Dinsdag NAVO-bijeenkomst over Syrië"

Dinsdag is er een NAVO-bijeenkomst om het incident tussen Syrië en Turkije te bespreken. Dat meldt een NAVO-woordvoerster aan persbureau Reuters. Syrië heeft vrijdag een Turkse straaljager neergehaald. Volgens het Syrische regime gebeurde dat omdat het toestel boven Syrisch grondgebied vloog.


Turkije tilt zwaar aan de feiten. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken drong op de Turkse televisie aan op een NAVO-bijeenkomst om het incident te bespreken.

Volgens een woordvoerster van de NAVO zou er ook effectief een bijeenkomst komen en zou die plaatsvinden op dinsdag. "Volgens artikel 4 van het NAVO-verdrag kan elk lid overleg aanvragen wanneer het land denkt dat het territoriaal bedreigd wordt", klinkt het.

In het Noord-Atlantisch Verdrag, het document dat alle NAVO-leden ondertekenden bij de oprichting van de organisatie, staat dat een aanval op een van de lidstaten door alle andere leden zal worden opgevat als een aanval op alle lidstaten en dat iedereen zal meehelpen om de aanvaller af te weren.

Foto: slachtoffer van een Amerikaans bombardement in Pakistan

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/120624_NAVO_Turkije

06/14/2012

Een NAVO-website in het Arabisch

Chinese.diplomats.bombed.jpgEen 'communicatiestrategie'...

'Het beste startpunt voor een eventuele communicatiestrategie is waarschijnlijk het opzetten van een NAVO-website in het Arabisch, inclusief een Arabische uitgave van de NAVO Kroniek . Het Bondgenootschap publiceert de NAVO Kroniek al in 24 talen, de 22 Bondgenootschappelijke talen plus Russisch en Oekraïens, en het zou wel eens prettig verrast kunnen worden door het aantal nieuwe lezers van het blad in de Arabische wereld, als de NAVO Kroniek in het Arabisch vertaald zou worden. Het internet is een buitengewoon krachtig medium waarmee men makkelijk en zeer effectief kan communiceren met grote aantallen mensen. Steeds meer jonge Arabieren, vooral journalisten, onderzoekers en studenten, gebruiken het als hun belangrijkste bron van informatie. Een NAVO-website in het Arabisch zou dus een bemoedigende, daadkrachtige eerste stap zijn om de huidige culturele en politieke kloof te dichten. Op den duur zou zo’n website zelfs kunnen leiden tot een positiever imago van de NAVO in deze regio'.

http://www.nato.int/docu/review/2005/issue4/dutch/art3.html

Foto: De NATO bombardeerde 'per vergissing' de chinese ambassade in Servië.  Het is één van de vele 'vergissingen' van de NATO...

14:15 Posted by Universal in Actualiteit, NAVO-website | Permalink | Comments (2) |  Facebook |

06/11/2012

Fouad Belkacem: achtergrondnieuws

belkacem-wordt-behandeld-zoals-alle-gedetineerden.jpg

Brussel, 10 juni 2012 - Fouad Belkacem blijft nog minstens 6 maanden in de cel. Minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft dat vandaag op de Antwerpse regionale televisiezender ATV gezegd.
 
Dinsdag verschijnt Belkacem voor de raadkamer. 'Maar wat daar ook beslist wordt, hij blijft minstens nog zes maanden in de cel', zei minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen). "Het blijft een gevangenisstraf waarvoor hij al veroordeeld is geweest, die blijft op zijn conto staan, en die zal ook uitgevoerd worden".
 
Volgens Turtelboom zou de 'terreurdreiging' niet alleen in Brussel, maar ook op bepaalde plaatsen in Antwerpen, hoog zijn. Bijvoorbeeld aan joodse scholen.
 
Het wordt met de dag echter duidelijker dat minister Turtelboom haar boekje ver te buiten gaat.
Reeds eerder sprak zij van het 'ontnemen van Belkacem's Belgische nationaliteit om hem op vraag van de Marokkaanse autoriteiten aan Marokko uit te leveren'.
De Minister weet blijkbaar niet dat Belkacem in België geboren is en naar Belgische katholieke scholen is gegaan.  
Van een uitleveringsverzoek van de Marokkaanse autoriteiten, is bovendien geen sprake.
Indien de Marokkaanse autoriteiten besluiten, om op vraag van Turtelboom, een verzoek doen om Belkacem aan Marokko uit te leveren, dan zal dit verregaande gevolgen hebben.
Door dergelijke overéénkomst riskeert iedere Marokkaanse Belg die dus in België geboren en getogen is, dan als straf voor zijn politieke uitspraken en aktiviteiten, naar Marokko gestuurd te worden.

Minister Turtelboom maakt blijkbaar geen verschil meer tussen de Marokkaanse Belgen die zij vanwege hun langdurige gevangenisstraffen vorige week op het viegtuig naar Marokko zette, en mensen zoals Belkacem.
Indien minister Turtelboom haar dreigement uitvoert, dan komt trouwens niet alleen de rechtszekerheid van de Marokkaanse Belgen in gevaar.
Iederéén die afkomstig is van ouders die in het verleden als vreemdeling naar België zijn gekomen en die vanaf zijn geboorte de Belgische nationaliteit heeft, kan dan, om één of andere reden, uit het land worden gezet.
Ook de erkende politieke vluchtelingen kunnen dan van vandaag op morgen worden teruggezonden
.

Turtelboom geeft de indruk dat zij met haar partij het zogenoemde terugkeerbeleid van het Vlaams Belang wil uitvoeren.
Het Vlaams Belang is de extreem-rechtse politieke partij die destijds wegens aanzetting tot onverdraagzaamheid en moslim-haat, veroordeeld werd.

Maar na de veroordeling mocht zij haar anti-moslim-campagne echter gewoon verder zetten, wat ook voor een deel de reactie van Fouad Belkacem verklaart.

Verder schijnt minister Turtelboom zich niets aan te trekken van de zogenoemde scheiding der machten.  Het is onbegrijpelijk dat zij als justitieminister, openbaar durft te verklaren dat 'wat de raadkamer ook beslist, Belkacem minstens nog zes maanden in de cel blijft'. Dat is wettelijk en politiek gezien onaanvaardbaar en het is vreemd dat daarover geen parlementaire vragen gesteld worden.
 
Volgens minister Turtelboom bestaat er ook een 'terreurdreiging' terwijl daar geen enkele aanwijzing voor bestaat.
Dat er zopas twee agenten door een Franse islamiet werden neergestoken, is eerder het gevolg van Turtelboom's onrustwekkende uitspraken over het afnemen van Belkacem's Belgische nationaliteit en de uitlevering aan Marokko.
De minister staat er blijkbaar niet bij stil dat zij met haar dreiging om Belkacem zijn 'Belgische nationaliteit te ontnemen om hem terug naar Marokko te sturen', een aantal mensen gek maakt.
De psychose rond het zogezegde 'moslim-terrorisme' die door de media nog eens extra wordt aangewakkerd en die de hele moslim-gemeenschap treft, maakt de zaak alleen maar erger.
Indien een moslim daardoor tot een wanhoopsdaad wordt gedreven, dan moet de minister zo eerlijk zijn om de hand eerst in eigen boezem te steken zonder onmiddellijk over een 
'terreurdreiging' te spreken en de repressieve sfeer aan te scherpen.
 
De totaal uit de hand gelopen reacties van minister Turtelboom en haar politieke collega's, blijken niet alleen grote onrust en onzekerheid te veroorzaken bij de moslim-gemeenschap die vreest dat de Belgische regering besloten heeft, om op lange termijn, alle moslims hun Belgische nationaliteit te ontnemen en systematisch uit te wijzen.
Het is niet verwonderlijk dat in de gevangenis van Antwerpen waarin heel wat mensen van vreemde origine zijn opgesloten, er ook sociale onrust is uitgebroken bij het personeel dat een goede relatie met de gevangenen wenst te onderhouden.
Het schijnt dat een deel van het personeel niet aan het werk is, waardoor de activiteiten voor de gevangenen niet konden plaatsvinden (wat de spanningen nog verder opdrijft).
 
De sociale onrust bij het personeel in de gevangenis van Antwerpen is ook het gevolg van het feit dat de ouders van Fouad Belkacem er zich over beklaagd hebben dat hun zoon niet goed behandeld wordt in de gevangenis.
De ouders zeiden namelijk dat hun zoon vastgeketend werd aan zijn benen, en zonder eten en drinken zat. "Dat klopt niet", reageerde Laurent Sempot, woordvoerder van het gevangeniswezen. "Hij wordt behandeld zoals alle andere gedetineerden, volgens een normaal regime."
 
De vzw Werkgroep Morkhoven die weet hoe het er in de Belgische gevangenissen aan toegaat, denkt dat de ouders van Fouad echter gelijk hebben.
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die hart-, nier-, kanker- en diabetespatiënt is, werd zopas gedurende 5 maanden in voorhechtenis opgesloten in de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moet slapen.
Een maand geleden diende hij wegens infecties en hartproblemen, met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen.  Op de spoedafdeling werd hij maar liefst vijf dagen lang aan het ziekenbed vastgeketend terwijl het gerechtelijk onderzoek enkele maanden voordien reeds had uitgewezen dat hij onschuldig was en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem vrijpleitte.

Foto: Fouad Belkacem - Belga

17:04 Posted by Universal in Actualiteit, België, uitlveringen | Permalink | Comments (0) |  Facebook |

06/08/2012

Verbieden van 'extremistische organisaties': parlementaire vragen...

nonnenkap.jpg

Oppositie tegen verbod Sharia4Belgium

Brussel 8 juni 2012 - De Kamer blijft verdeeld over het verbieden van extremistische organisaties.

Niet minder dan tien kamerleden hadden gisteren een vraag klaar over een mogelijk verbod van Sharia4Belgium en de aanhouding van zijn woordvoerder Fouad Belkacem. Premier Elio Di Rupo (PS) juichte de houding van de politie toe. Hij kon niet aanvaarden dat organisaties ‘in naam van het geloof' anderen vertelden wat te doen. Evenmin kon hij ‘tolereren' dat ‘een minderheid onze democratische waarden manipuleert'. De eerste minister verdedigde een verbod op ‘organisaties zoals Sharia4Belgium'. Hij gaf nog mee dat de regering onderzoekt welke rechtsmiddelen kunnen worden gebruikt en keek uit naar de parlementaire initiatieven terzake.

Tegen het einde van de maand (22 juni) zou de zaak legistiek worden afgerond. Maar alvast aan Vlaamse kant bleef, op de SP.A en Groen na, het animo voor een dergelijk verbod erg gering. N-VA, Vlaams Belang en LDD oordeelden dat het voor handen zijnde wettelijke arsenaal (wetten tegen racisme, discriminatie, terrorisme enzovoort) ruimschoots volstaat om Sharia4Belgium en zijn woordvoerder nu al het leven zuur te maken. De partijen vonden bovendien dat het gerecht veel te laat in actie was geschoten. Gerolf Annemans (VB): ‘Pas toen de man in het Molenbeek van Philippe Moureaux opdook werd de PS wakker. U had vijf jaar geleden naar ons moeten luisteren.'

De N-VA viseerde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). ‘Belkacem werd enkele weken geleden veroordeeld tot twee jaar cel waarvan een jaar effectief. Via de draaideur van justitie wandelde hij vervolgens gewoon buiten om op persconferenties het gebruik van geweld te prediken. Dit wijst op een probleem van strafuitvoering', zei Jan Van Esbroeck. In de wandelgangen vertelde de minister dat haar diensten een dossier voorbereiden om Belkacem de Belgische nationaliteit af te nemen zodra hij in beroep opnieuw wordt veroordeeld.

Regeringspartijen CD&V en Open VLD wezen op het noodzakelijke evenwicht tussen de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging en het kunnen verhinderen dat organisaties onze democratie in gevaar kunnen brengen. Peter Vanvelthoven (SP.A) verdedigde voluit een nieuw wetgevend initiatief. Hij kreeg de steun van Groen en de Franstalige partijen. Vanvelthoven benadrukte dat Sharia4Belgium en het extreemrechtse Blood & Honour op dezelfde manier moeten worden bekampt. ‘Van de kamerbrede eensgezindheid om Sharia4Belgium te verbieden schiet blijkbaar niets meer over', stelde hij teleurgesteld vast.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

Uitleveringen België-Marokko: justitieminister Turtelboom op glad ijs...

 

Turtelboom.interview.jpgMinister van Justitie Annemie Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) wilde enkele dagen geleden in de wandelgangen van het federale parlement, geen commentaar kwijt over de aanhouding van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem, maar stelde dat 'alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat zijn Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten'.
 
Het kan zijn dat justitieminister Turtelboom zich door Bart De Wever (NV.A) en het Vlaams Belang in het ootje heeft laten nemen of dat zij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een deel van de rechtse kiezers wil winnen.  Maar als justitieminister zou zij moeten weten dat er geen enkele wet bestaat die zegt dat men  iemand's Belgische nationaliteit op deze wijze kan ontnemen. Er bestaat ook geen wet die zegt dat iemand op deze wijze en door middel van een inter-ministriële overéénkomst, aan een ander land kan uitgeleverd worden. Dergelijke beslissing, en dan nog wel genomen door een minister van Justitie, zou volledig illegaal zijn.
Turtelboom begeeft zich, juridisch en politiek gezien, op glad ijs.
 
-------
 
'Bart De Wever en Turtelboom kibbelen over aanpak Sharia4Belgium'
 
6 juni 2012
Bart De Wever wil dat minister van justitie Annemie Turtelboom haar positief injunctierecht gebruikt om Fouad Belkacem van Sharia4Belgium voor het gerecht te slepen. Vrije meningsuiting houdt op wanneer die gebruikt wordt om voortdurend op te roepen tot haat en geweld, argumenteert de N-VA-voorzitter. Turtelboom noemt in een reactie de oproep van De Wever "een beetje vreemd". "Het gerecht is al volop aan het werk", zegt ze via haar woordvoerster. "Het positief injunctierecht is trouwens geen stoplapje dat je te pas en te onpas kunt gebruiken." (Bron: demorgen.be - 5/6/2012)
 
-------
 
'Turtelboom wil Belkacem land uitsturen'
 
7 juni 2012
Minister van Justitie Annemie Turtelboom wilde donderdagnamiddag in de wandelgangen van het federale parlement geen commentaar kwijt over de aanhouding van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem, maar stelde dat alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat zijn Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten. Nieuwe wetgeving zal volgens de minister niet alles oplossen.

 

06/04/2012

Internetcensuur: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

"Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven"

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 19

http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.be/2012/05/een-ieder-hee...

05/31/2012

Liga voor Mensenrechten: Open Brief naar leden van het federale parlement

justice2.jpgDe Liga voor mensenrechten stelde, tesamen met een aantal andere organisaties, een Open Brief op aangaande de nefaste gevolgen van de Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) op onze grondrechten en fundamentele vrijheden.

De vzw Werkgroep Morkhoven steunt dit initiatief alhoewel zij vindt dat de Liga voor Mensenrechten op een aantal belangrijke punten in gebreke blijft: Geen woord over de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 i.p.v. van 120 gevangenen), reeds maandenlang op de matrassen op de grond moet slapen; geen woord over het feit dat de zwaar zieke aktievoerder Marcel Vervloesem gedurende 5 maanden lang, onterecht in voorhechtenis was opgesloten en 5 dagen lang aan het ziekenbed op de Spoedafdeling van het Sint-Elizabethziekenhuis te Turnhout werd vastgeketend; geen woord over het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem 4 jaar geleden per vonnis kreeg opgelegd terwijl dit een schending is van de fundamentele grondrechten; geen reactie op de beslissing van justitieminister Turtelboom om zware criminelen en ander tuig de mogelijkheid te geven om hun processen af te kopen en een blancostrafregister te behouden, wat de poorten opent voor de maffia die nu al haar processen en die van haar bendeleden zal afkopen...

-----------------------------------------------------------------------------

ACTA: Open brief aan de Belgische Parlementairen

Brussel, 30 april 2012 - Datapanik.org, la Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en NURPA hebben een open brief gestuurd naar alle leden van het federale parlement. Dit om hen te wijzen op de nefaste gevolgen van de Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) op onze grondrechten en fundamentele vrijheden. Ondergetekenden roepen de verschillende politieke partijen op om zich te verzetten tegen ACTA, zowel op nationaal als op Europees niveau. Bovendienheeft NURPA zich, op enkele weken van de stemming, verdiept in de posities die de verschillende Belgische volksvertegenwoordiges in het Europese parlement hebben aangenomen ten aanzien van ACTA.

Deze morgen hebben de volksvertegenwoordiges en senators van het federale parlement een brief ontvangen 1. Die brief zet in vier pagina's uiteen welke risico's de goedkeuring van ACTA met zich mee zou brengen voor de grondrechten en fundamentele vrijheden. In dit document benadrukken Datapanik.org, la Ligue des droits de l'Homme, de Liga voor Mensenrechten en NURPA, de gevaren van een toenemende verantwoordelijkheid van technische tussenpersonen op het Internet en de criminalisering van het delen van bestanden zonder commerciële doeleinden, in het bijzonder op de bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van meningsuiting. De vier organisaties wijzen eveneens op het ondemocratische proces van de twee jaar durende onderhandelingen en de geheimhouding - tot op de dag van vandaag - van bepaalde documenten die cruciaal zijn voor de interpretatie van ACTA.

http://nurpa.be/files/20120427_open-letter-ACTA_NL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//E...
http://nurpa.be/files/20120427_open-letter-ACTA_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure....

 

 

 


05/22/2012

Vrijspraak voor dokters na dood gedetineerde in gevangenis Brugge...

 

gevangenisBrugge.jpgLiga voor de Mensenrechten

Geachte,

Betreft: toestanden in gevangenissen

Alhoewel we weten dat de Liga voor de Mensenrechten ten zeerste bekommerd is om haar subsidies die zij vorig jaar dreigde te verliezen, zenden wij u hierbij een bericht over de dood van een gedetineerde in de gevangenis van Brugge.

Liga-voorzitter Jos Vander Velpen weet zeer goed dat er in de gevangenis van Brugge folterpraktijken werden (en worden) toegepast.

Hoogachtend,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


'Vrijspraak voor dokters na dood gedetineerde in gevangenis Brugge'

De correctionele rechtbank van Brugge heeft vandaag twee artsen
vrijgesproken. Zij werden verdacht van gebrek aan voorzichtigheid met
de dood van een Franse gevangene tot gevolg.
De gevangene werd op 13 april 2008 dood aangetroffen in zijn cel. De
Fransman was vier dagen eerder aangehouden in een drugsdossier.

Methadonkuur
De gevangene had de eerste en tweede beklaagde, allebei dokters,
voorgelogen dat hij een methadonkuur volgde. Daarop schreven de twee
artsen hem het betreffende product voor. De Fransman had echter meer
dan de voorgeschreven zestig milligram methadon in zijn bloed.
Mogelijk had hij de extra methadon illegaal verkregen.

De rechters zagen geen enkel bewijs tegen de dokters voor de dood van de man.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/144182...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkgroep Morkhoven

Het is niet het eerste en het zal, dank zij deze vrijspraak, zeker niet het laatste overlijden in vreemde omstandigheden in de gevangenis van Brugge zijn.

In het verleden reeds, werden verschillende gedetineerden in de gevangenis van Brugge, op een schandalige manier, en zelfs met het medeweten van bepaalde geneesheren, mishandeld.

De Werkgroep Morkhoven die zich enkele weken geleden bekloeg over het feit dat de gevangenis van Turnhout (zoals die van Vorst), zo volzet is dat gevangenen er op matrassen op de grond moeten slapen, nam opnieuw contact op met het Europees Comité ter Preventie van Folteringen.

Twee jaar geleden al, startte de Werkgroep met de aanleg van een archief over alle overlijdens en folterpraktijken in de Belgische gevangenissen.

De mishandelingen, zogezegde medische fouten en folterpraktijken worden te gemakkelijk doodgezwegen of goedgepraat door de Justitie.  Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen), laat, zoals haar voorganger justitieminister De Clerck (CD&V, christen-democraten), ook toe dat de bestaande gevangeniswet wordt geschonden.  Daardoor blijven deze praktijken in de Belgische gevangenissen voortduren.

Van: werkgroepmorkhoven - Datum: 22 mei 2012 15:04 - Onderwerp: Vrijspraak voor dokters na dood gedetineerde in gevangenis Brugge - Aan: Liga Voor Mensenrechten, Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla), Johan Leman, rene.coppens.vldbrussel, redactie.demorgen.be, justitiehuis.brussel, justitiehuis.oudenaarde, Fm_ Infojust Functional_mailbox (minister Turtelboom), Sabien Battheu (VLD-kamerlid), redactie.stadsomroep.com, s-p-a.be,

 

05/13/2012

In België zijn er 11.200 gevangenen...

vlaamse-advocaten-willen-meldpunt-voor-foute-rechters.jpgDe Belgische Justitie propt de reeds overbevolkte gevangenissen verder vol, ook met mensen die ernstig ziek zijn en enkel in voorlopige hechtenis zitten.  Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven bijvoorbeeld, zit reeds maandenlang in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moet slapen.  
Een delegatie van het Europees Comité ter Preventie van Folteringen van de Raad van Europa, zal weldra een bezoekje brengen aan de gevangenis van Turnhout...
 
1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth
Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11
keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. De gevangenisdirectie gaf 1 dag voor dat de opname had moeten gebeuren, een negatief advies op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge.

------

Te noteren in de zaak Vervloesem: De brieven van Marcel Vervloesem's dochter, kleindochter enz. worden op verzoek van de Justitie, reeds wekenlang achtergehouden terwijl dit in strijd is met de basiswet voor het gevangeniswezen:
'Als gedetineerde worden je rechten gewaarborgd door de basiswet voor het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. Die rechten zijn: ... recht om contacten met de buitenwereld te onderhouden (per post, telefonisch, via bezoek)...'   http://www.belgopocket.be/nl/content/gevangenis

05/10/2012

Gevangenis Vorst: 200 procent overbevolking

muren.jpg26 maart 2012 - De cijfers liegen er niet om: de gevangenis van Vorst is met 734 gevangenen voor 402 plaatsen zwaar overbevolkt, met gemiddeld 200 procent. De vleugels C en D kennen zelfs een overbevolking van 235 procent.

Vandaag ontvangt de minister van Justitie, Annemie Turtelboom, een brief waarin de toestand van overbevolking in Vorst wordt aangeklaagd, zegt het Internationaal Observatorium van de gevangenissen (OIP). 

Overbevolking

De cijfers liegen er niet om: de gevangenis van Vorst is met 734 gevangenen voor 402 plaatsen zwaar overbevolkt, met gemiddeld 200 procent. De vleugels C en D kennen zelfs een overbevolking van 235 procent. ‘De gevangenis is quasi onbewoonbaar. Plafonds staan op instorten en er zijn vloerverzakkingen. De leefomstandigheden zijn beneden alle peil: de gevangenen zitten met drie in cellen van één of twee personen.

Hygiëne


De basisregels van de hygiëne kunnen niet worden nageleefd. Zo is momenteel de keuken gesloten op bevel van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) dat de conformiteit een dezer dagen, na de werkzaamheden, komt controleren. Ook de douches zijn geregeld defect : gedurende tien dagen werkten noch de douches van vleugel A noch die van vleugel B’, aldus Juliette Moreau van het Internationaal Observatorium van de gevangenissen (OIP, Observatoire International des Prisons).

Brief

Op 27 maart verzamelen de Nederlandstalige en de Franstalige ordes van de balie van Brussel, het Internationaal Observatorium van de gevangenissen (Belgische afdeling), de Les Ordres français et néerlandais du barreau de Bruxelles, de Association syndicale des magistrats, de Franstalige Ligue des droits de l’homme, en de Toezichtscommissie van de gevangenis van Vorst. Ze zijn de ondertekenaars van de brief aan minister Turtelboom. Met hun actie willen ze de toestand in de gevangenissen in België, en meer bepaald in Vorst nog maar eens aanklagen, in de hoop dat er eindelijk wordt gereageerd. 

Verouderd

‘De gevangenis is in een erbarmelijke staat’, aldus Moreau. ‘Ze is erg verouderd. De vakbonden denken eraan de burgemeester van Vorst te vragen de gevangenis onbewoonbaar te verklaren en ze te sluiten, zoals dat gebeurde in Verviers. Maar dat lost het probleem niet op, noch voor de cipiers die werkloos worden en zeker niet voor de gevangenen. Die zullen mogelijk in betere omstandigheden terechtkomen, maar zich ver weg bevinden van hun familie en hun proces.’ 

Amper familiebezoek

Behalve de vreselijke leefomstandigheden worden ook de fundamentele rechten van de gevangenen steeds weer met voeten getreden: ze krijgen niet de integratietaken waar ze recht op hebben, krijgen amper familiebezoek, en het transport naar het justitiepaleis raakt vaak vertraagd waardoor sommige processen niet tijdig kunnen gevoerd worden. ‘De toestand is zo erg dat de Franstalige Ligue des Droits de l’Homme het idee bestudeert om België eventueel aan te klagen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens’, zegt een insider. Bij de Ligue willen ze daarover geen commentaar kwijt.

Kortgeding

Ook bij de balies denken ze aan harde acties. Ze overwegen of er geen mogelijkheden zijn om de staat in een kortgeding te doen veroordelen, zegt een insider. ‘Het geduld is op’, klinkt het bij het OIP. ‘De staat voert geen consequente politiek rond het gevangenisbeleid met het oog op minder gevangenen en dat moet veranderen.’ 

Nieuwe cellen

Het jongste rapport van het CPT (Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing) van de Raad van Europa van juli 2010 stelde de ernst van de overbevolking in de Belgische gevangenissen ook al aan de kaak. Het CPT wees er toen ook op, dat nieuwe gevangenissen bouwen het probleem niet zal oplossen. Uit studies blijkt immers dat de gevangenispopulatie doorgaans toeneemt samen met het aantal cellen. Nochtans is dat precies wat het Masterplan 2008-2012 beoogt als voornaamste maatregel in de strijd tegen de overbevolking met een extra bouw van 2000 cellen. ‘Het grootste probleem is het gebrek aan een coherent gevangenisbeleid’, aldus nog het CPT. 

Alternatieve straffen

‘Soms worden alternatieve gevangenissen naar voor geschoven als een uitweg, maar ook dat zal het probleem niet oplossen’, klinkt het bij het OIP. ‘De alternatieve straffen zijn niet echt alternatief, ze verhogen alleen het aantal straffen die worden toegepast.’ Het is afwachten op een reactie van de minister. 

Ingrid Van Daele

http://www.knack.be/nieuws/belgie/gevangenis-vorst-200-pr...

05/08/2012

Justitie: Marcel Vervloesem is weer aan de dood ontsnapt...

cd-roms.jpgMarcel Vervloesem werd vorige week met 41 graden koorts en ernstige hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan het ziekenhuisbed werd vastgeketend terwijl het gerechtelijke onderzoek reeds maanden geleden zijn onschuld vaststelde en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank reeds maanden geleden voor zijn vrijlating pleitte.  

De Belgische justitieminister A. Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen), is hiervoor verantwoordelijk.  Zij wordt reeds maandenlang geinformeerd over de onterechte hechtenis van Marcel Vervloesem; de resultaten van het gerechtelijke onderzoek; het vonnis dat hem vrijpleitte; het geknoei in zijn dossier; zijn medische toestand; de verdwijning van een ontlastend dossierstuk; de reeds eerdere verdwijning van ontlastende dossierstukken door de Hoge Raad voor de justitie vastgesteld; de opsluiting bij een geesteszieke om zijn gezondheid verder te kraken; de vastketening aan het ziekenhuisbed op de Dienst Intensieve Zorgen en het achterhouden van Vervloesem's briefwisseling.
Ook van de situatie in de gevangenis van Turnhout waar dat gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moeten slapen, is zij reeds lang op de hoogte.

De minister ontving enkele weken geleden documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort met informatie over de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben. Zij kreeg het  verzoek om die over te maken aan de Nederlandse Justitie. Turtelboom reageerde zelfs niet, wat er op wijst dat zij met haar liberale partij, de kinderpornozaak Zandvoort mee wil dichtdekken.
De rechters in Turnhout die Marcel Vervloesem zonder reden vasthouden, zijn dezelfde rechters  die hem 11 jaar lang vervolgden om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Vier  jaar geleden legden zij hem, met de goedkeuring van de justitieminister, zelfs een spreekverbod met de pers op.
Zij lieten onlangs weten dat hij een effectieve gevangenisstraf zal krijgen indien hij het zou wagen om zijn boek uit te laten geven. Het is op deze manier dat het Belgische rechtsstelsel werkt. 

Meer info op Klokkenluideronline:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12085/marcel-ve...

--------------------------

Hoelang gaan ze klokkenluiders uit de weg blijven ruimen?! Bloed vloeit niet alleen bij de tienduizenden kinderen die gemarteld, verkracht en al creperend vermoord worden maar ook bij zij die dat willen aanklagen.

Is de Minister van Justitie Annemie Turtelboom uit de kleren gegaan omdat ze beseft dat ze létterlijk in haar blootje staat gezien ze véél te laat tot actie overgegaan is in de zaak Marcel Vervloesem? Beseft ze wat een enorme flater ze begaan heeft door niet tijdig in te grijpen, als ze al werkelijk van plan was in te grijpen?!

Ze heeft dan wel de slaven van de subsidieafhankelijke staatsmedia tot medewerking kunnen afdwingen via stinkend geld (subsidies) maar niets kan op tegen de basis van rechtvaardigheid. En via de alternatieve media is die boodschap tot ver over de grenzen verspreid!

Een witte mars heeft indertijd geen halt toegeroepen aan de internationale kinderpornonetwerken, integendeel. Het gaat van kwaad naar erger. De belangen zijn dus heel erg groot voor de betrokkenen die vaak over heel veel geld beschikken. Een mensenleven is in die kringen totaal van geen enkele waarde. Ze moorden zelfs in eigen kringen.

Maar wanneer wordt de bevolking wakker?! Zolang zij het belang van het getal niet gaan inzien, kan men onschuldige mensen blijven vermoorden. En kom dan niet janken als jou kind ontvoerd, gemarteld, verkracht en al creperend vermoord wordt! Jullie lieten dan immers toe dat iemand die voor jullie kinderen door het vuur ging, langzaam vermoord wordt!

Godelieve Vaesen
29 april 2012

Interview: Moderator

Schrijf Marcel Vervloesem  Gevangenis Turnhout,
t.a.v. Marcel Vervloesem Cel 134
Wezenstraat 1,
2300 Turnhout
Belgie

(nu ook vanuit je luie stoel brieven zenden kan via deze link of via link 2)

Belgische liberalen willen meer gevangenen...

Turtelboom...jpg8.1.2012 - De minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD) die beweert de 'overbevolking in de gevangenissen te willen aanpakken', steekt de gevangenissen verder vol.  Dat geeft mensonwaardige toestanden voor gevolg.  Een deel van de gevangenen in de gevangenis van Turnhout is, wegens plaatsgebrek, zelfs verplicht om op de gond te slapen.  Normaal gezien zou deze gevangenis dus om gezondheidsredenen moeten gesloten worden.  Er zijn reeds 11.200 gevangenen in België...

---

De minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open Vld), wil ervoor zorgen dat ook gevangenisstraffen van minder dan drie jaar voortaan worden uitgevoerd. "Dat gebeurt nu niet en is onuitlegbaar", benadrukte ze zondag in De Zevende Dag op Eén. Het voornemen betekent wel dat er nog heel wat gevangenisplaatsen moeten bijkomen.

Concreet plant de regering-Di Rupo vier nieuwe gevangenissen, een plan dat al door de vorige regering op gang getrokken werd. Intussen zitten de dossiers voor Beveren en Dendermonder echter geblokkeerd, erkende Turtelboom, die hoopt dat er snel een deblokkering komt. "Onze gevangenissen zijn immers niet aangepast aan deze tijd en we hebben er onvoldoende", klonk het.

De vier nieuwe gevangenissen staan er dus nog niet, maar toch is de aanwerving van nieuwe cipiers al volop bezig. "Dat is heel logisch, want als je wil dat ze gevormd en aangeworven zijn op het moment dat de gevangenis klaar is, moet je nu al starten", verduidelijkte de minister.

Of haar voornemens tegen het einde van de legislatuur - over 2,5 jaar - al volledig zullen uitgevoerd zijn, durfde ze niet met zekerheid te zeggen. "Dat moet je nastreven, maar ik weet niet of dat zal lukken", besloot ze.

Turtelboom herhaalde eigenlijk gewoon wat in het regeerakkoord staat. En dat borduurt gewoon voort op de plannen van de vorige regering.

Meer over de plannen van Turtelboom vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1104734/turtelboom-wil-gevangenisstraffen-van-minder-dan-drie-jaar-uitvoeren.aspx

05/03/2012

Rik Van Cauwelaert: 'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen'

 

Paul.Cosyns.jpg
Het falende regeringsbeleid 

Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van het weekblad Knack, spreekt in zijn artikel 'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen', over het 'falende regeringsbeleid' inzake Justitie.
Hij verwijst daarbij naar de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen dat zijn werk heeft opgeschort.
 
Van Cauwelaert heeft het vooral over de 'financiële middelen' van de Centrale Toezichtsraad.
 
Het kan zijn dat de Centrale Toezichtsraad een goed rapport opstelde over de toestanden in de Belgische gevangenissen en over het feit dat er reeds 11.200 gevangenen (waarvan een deel in voorarrest) zijn.
En het is inderdaad onbegrijpelijk waarom de nieuwe minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD), daarop niet wenste te reageren.
 
Maar het is vreemd dat Van Cauwelaert geen woord rept over de gevangenis van Turnhout  die zo overbezet is (210 i.p.v. 120 gedetineerden) dat een deel van de gevangenen er op een matras op de grond moet slapen, wat niet alleen onmenselijk is maar ook een gevaar betekent voor de gezondheid van de gevangenen.
Normaal gezien, zou deze gevangenis zelfs gesloten moeten worden omdat zij niet voldoet aan de europese en internationale normen en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mede werd ondertekend.
 
Volgens Van Cauwelaert 'wordt het ministerie van Justitie geacht de Centrale Toezichtsraad, die niet eens over eigen financiële middelen kan beschikken, te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris.'   En Van Cauwelaert voegt eraan toe dat het 'zelfs daar van bij de aanvang al fout liep omdat de uitgestuurde secretarissen meestal incompetent bleken, als ze al bereid waren te werken, zodat dossiers onbehandeld bleven of bij het afval belandden.'
Dat verklaart misschien waarom de klachten van de gedetineerden onbehandeld bleven (en blijven) en men nu een speciale gevangenis wil bouwen om het groeiende ongenoegen bij de gedetineerden (en hun naasten) te onderdrukken.
 
Wij schreven destijds het volgende naar Fons Borginon, Ere-volksvertegenwoordiger van de Open VLD: 
 
Geachte Heer Borginon,
'Zoals ik reeds zei, lag u mee aan de basis van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen geregeld werden.
Wij stellen echter vast dat deze wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet wordt gerespecteerd.
De wet wordt zelfs niet eens toegepast.
Ik hoop dan ook dat we over dit onderwerp, waarover ik u trachtte te contacteren, een open debat kunnen voeren.' Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven   
 
Fons Borginon antwoordde: ‘De totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden was een lang proces waar iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was. we hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen.’
 
En daar bleef het bij.  
 
Intussen is de toestand verder verslechterd en blijkt er niemand meer te zijn die nog iets om de rechten van de gevangenen geeft. 
Zoals men kan lezen, was dit ook al het geval onder het beleid van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) die een 'menselijke en rechtvaardige justitie' predikte en steeds over de 'hervorming van de Justitie' sprak.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
 
---------------------------------------------
 
'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen'
3 mei 2012, 6u26
 
De federale regering had het nog zo beloofd: er zou niet worden bespaard op Justitie. En toch. Nu blijkt er zelfs geen geld meer voor extra cipiers in de overvolle gevangenissen. Getergd door een falende federale overheid heeft ook de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen zijn werk opgeschort.
 
‘Beschamend’ noemde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in zijn jongste jaarraport (2008-2010) de toestand in de Belgische gevangenissen. De huisvesting van de gevangenen is volgens de raad zo ondermaats dat die eigenlijk een aanslag betekent op de menselijke waardigheid. 
 
Die Centrale Toezichtsraad werd in 2003 opgericht om de werking van de gevangenissen te controleren en toe te zien op de correcte behandeling van de gedetineerden. De raad kan niet alleen alle incidenten in de gevangenis oplijsten, maar ook, indien nodig, samen met de verantwoordelijken zoeken naar oplossingen voor de problemen waarmee de gevangenissen te kampen hebben. 
 
Door de mediaopwinding rond de pas gevormde regering van premier Elio Di Rupo kreeg dit rapport eind vorig jaar te weinig aandacht. Enkele kranten meldden alleen dat de nieuwe minister van Justitie Annemie Turtelboom niet wenste te reageren op de besluiten van het rapport – wat op zich al een opmerkelijke politieke houding is. 
 
Kennelijk getergd door de nonchalante federale overheid heeft de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad, psychiater Paul Cosyns, ontslag genomen. En het bestuur heeft eenparig besloten de werkzaamheden op te schorten. 
 
Het ministerie van Justitie wordt geacht de Centrale Toezichtsraad, die niet eens over eigen financiële middelen kan beschikken, te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris. Maar zelfs daar liep het van bij de aanvang al fout. De uitgestuurde secretarissen bleken meestal incompetent, als ze al bereid waren te werken. Dossiers bleven onbehandeld of belandden bij het afval. 
Bij haar aantreden had de regering-Di Rupo nog zo beloofd dat er niet zou worden bespaard op Justitie. Doch die belofte bleef niet overeind. Net als alle andere departementen moet Justitie onder de kaasschaaf. Vorige week trachtte Justitieminister Annemie Turtelboom van haar collega’s te verkrijgen dat 393 vertrekkende gevangeniscipiers toch worden vervangen. Ze vroeg daarom 14 miljoen euro bijkomende middelen. Maar zelfs haar eigen partij Open VLD toonde zich aanvankelijk onwrikbaar. Uiteindelijk mocht de minister haar cipiers houden, maar ze moest dan wel elders gaan besparen. 
 
Terwijl het aantal gevangenen toeneemt – er zitten nu 11.200 mensen in de Belgische gevangenissen – en de cellen overvol raken, blijkt Justitie daar financieel helemaal niet op voorzien. 
 
In de gevangenissen wordt de toestand schrijnender met de dag. Zo schrijnend dat voorzitter Luc Hennart van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg onlangs de onderzoeksrechters vroeg voortaan twee keer na te denken alvorens iemand in voorarrest naar de gevangenis van Vorst te sturen. Vorst is dan ook de meest verwaarloosde gevangenis van het hele land, met een overbevolking van nagenoeg vijftig procent. 
 
Zolang de regering geen doortastende maatregelen neemt, blijft de toestand in de Belgische gevangenissen een schending van de mensenrechten. 
 
 
Foto: Psychiater Paul Cosyns, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad

 

Milieuvergiftiging: houtimpregneerbedrijven - in water oplosbare zware metalen

hout.jpgHet bijgevoegd filmpje gaat over de verspreiding van chroom VI.
Nagenoeg de hele wereld is er al, via de houtimpregneerbedrijven mee vergiftigd.
 
Daarbovenop is er arseenzuur dat nog gevaarlijker is. Een maal in je leven daarvan een molocuul binnenkrijgen kan al kanker veroorzaken. Deze stoffen zijn namelijk genotoxisch carginogeen.    
 
 
Bekijk deze berekening maar eens dan weet je hoeveel slechts een kuub van dat hout aan (drink)water voor altijd vergiftigt.
 
 
en deze link
 
 

Men heeft dus te maken met een wereldwijd probleem.

Ook op andere gebieden worden het milieu en de gezondheid van de wereldbevolking steeds meer en meer bedreigd.  Reeds nu sluipt het nuclaire gif uit de Japanse kerncentrales die door de jongste aardbeving werden getroffen, over de stranden van Californië.

Zie deze link: http://www.veteranstoday.com/2012/05/01/fukushima-primed-...

04/30/2012

Kanker: No Cancer Foundation komt op voor Marcel Vervloesem

Marcel Vervloesem gehospitaliseerd: Brief aan justitieminister
 
Geachte Mevrouw Turtelboom,
 
Betreft: Kom op tegen Kanker - Marcel Vervloesem gehospitaliseerd

U poseert voor de naaktkalender van 'Kom op tegen Kanker' maar u blijkt niets te hebben gegeven om het feit dat de heer Vervloesem, die dus ook kankerpatiënt is, maandenlang onterecht in hechtenis opgesloten zat in de gevangenis van Turnhout waar dat gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moeten slapen. 

LEES MEER
 
 
Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG Farben uit multinationals zoals Bayer, BASF, Hoechst en andere. Deze bedrijven financierden de opkomst van het dictatoriale naziregime in Duitsland. Toen, net zoals ook nu, was het doel van het kartel hetzelfde: het veroveren en heersen over Europa en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen waaronder het opsluiten van onschuldige burgers als ook massavergiftiging en het onderdrukken van efficiënte natuur producten zoals Flaraxin als ook No Cancer Foundation die de oorsprong van deze problematiek bloot legt. Justitie onderneemt tot op heden niets tegen deze genocide en u gaat letterlijk uit de kleren voor een grote leugen. Hoe gaat u dit alles aan de massaal wakkerwordende en vergiftigde bevolking uitleggen die de komende decenia's zullen kreperen onder deze door overheid veroorzaakte slachting. Het is tijd voor waarheid en echte oplossingen.  LEES MEER

04/14/2012

De gevangenis van Abu Ghraib

 

Abu Ghraib.fernandobotero.jpg

Iedereen kent wellicht de verontrustende persberichten en gruwelijke beelden uit de gevangenis van Abu Ghraib die heel wat opschudding teweeg bracht over de rechten van de mens.


Halfnaakte, vernederde en wellicht onschuldige gevangenen werden gemarteld door Amerikaanse soldaten.

Wie kan er dan nog zeggen wie de schuldige is van de zware gevechten tegen de Amerikaanse onderdrukking in Irak?


Fernando Botero was alleszins diep geschokt door de beelden." Ze blijven nog altijd door mijn hoofd spoken ", vertelt de kunstenaar.

Daarom besloot hij een serie van schilderijen te schilderen die de gruwel schetst.


Het is een collectie van levensgrote schilderijen die de gruwelijkheden in de Abu Ghraib-gevangens aan de rand van Bagdad voorstellen.

De werken tonen Irakese gevangenen, die o.a. naakt op elkaar gestapeld liggen, terwijl ze geslagen worden door Amerikaanse soldaten.

Botero legt de wanhopige blik vast van mensen die geen vooruitzicht meer hebben op gerechtigheid. De VS-soldaten vallen binnen in Irak in de hoop op verbetering, maar integendeel vernederen ze het volk op een slaafse wijze.

De Colombiaan confrontreert het publiek met de bloedige palen die de nieuwe wereldorde steunen en met het toenemende aantal onschuldige slachtoffers,die behoefte hebben om zich recht te houden. Botero zijn stelling is en blijft dat de kunst een permanente aanklacht is, terwijl je voor altijd de getuigenis zal overbregen van de gruwel en de onrechtvaardigheid, lang nadat de politiek en de media over dat onderwerp uitgedoofd zijn.

 

1 2 Next